stolarstwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Dostawa materiałów do naprawy i produkcji mebli

05-07-2024, 14:51

Dane kontaktowe

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
JANA Z KOLNA 8B ,81-301 Gdynia
e-mail: [email protected]
http:// https://rzigdynia.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów do naprawy i produkcji mebli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 19005559700000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: JANA Z KOLNA 8B

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-301

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzigdynia.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów do naprawy i produkcji mebli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df2c23ad-39f4-11ef-b37c-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00400152

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00225858/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa środków materiałowych do naprawy i produkcji mebli 9a

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rzigdynia.wp.mil.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z zapisami Rozdziału XXII SWZ. Komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu Portalu e – Usług SmartPZP
https://portal.smartpzp.pl/rzigdynia
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej
jednego
uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego służącego do autentykacji i podpisu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami Rozdziału XXII
SWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-
Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta wykonawcy
dla wykonawców. Korzystanie z Systemu przez wykonawców jest bezpłatne. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu,
uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego poprzez System, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą
poczty elektronicznej na adres: [email protected] (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/VI/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów do naprawy i produkcji mebli

4.2.6.) Główny kod CPV: 44191300-8 - Płyta wiórowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż nastąpiła potrzeba zwiększenia ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zamówienia.

2. Szczegółowy wykaz produktów objętych opcją podano w Formularzu Cenowym stanowiącym: załącznik nr 2 do SWZ.

3. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiającego.

4. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji
lub skorzystania tylko z jego części, wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. W umowie zawieranej w wyniku postępowania zostanie wpisane łączne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości obejmującej zamówienie podstawowe
i taka część zamówienia objętego opcją, na którą zamawiający będzie posiadał środki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozostała część asortymentu
pozostanie określona w pisemnym zgłoszeniu przesłanym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zamówienia dotyczą także realizacji
zamówienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zamówienia
podstawowego oraz takiego samego asortymentu objętego opcją musi
być identyczna. Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem
opcjonalnym nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawcę. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego pokrywa się z realizacją zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres przedłużenia gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia podmiotowych środków na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Każdy wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) Płyta meblowa grubość 18 mm i 25 mm (poz. 13 i 14 formularza cenowego) - atest higieniczny potwierdzający spełnienie wymagań w klasie E1,
2) Klej do drewna stolarski wodoodporny (poz. 4 formularza cenowego) – karta charakterystyki,
3) Klej kontaktowy w spray (poz. 5 formularza cenowego) – karta charakterystyki.

2. Zamawiający wymaga aby dokumenty o których mowa w ust. 1 były oznaczone odpowiednio dla każdej pozycji Formularza cenowego.

3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.

4. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w ust. 1 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy PZP.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 68 1010 1140 0172 6813 9120 1000 tytułem: „Wadium
- sprawa 6/VI/2024 dostawa materiałów do naprawy i produkcji mebli.”

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, w dokumencie gwarancyjnym należy precyzyjnie wskazać nazwę przedmiotu zamówienia, tj.
„Wadium - Sprawa 6/VI/2024 – Dostawa materiałów do naprawy i produkcji mebli.”

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego, o którym mowa
w ust. 5 przed terminem składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert.

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

8. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium określone
w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

9. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać zapis,
że w przypadku ziszczenia się najmniej jednej przesłanki utraty wadium, określonej w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp Gwarant podejmie się bezwarunkowo
i nieodwołalnie do wypłacenia zamawiającemu wymaganej kwoty wadium,
po otrzymaniu pierwszego pisemnego wezwania zamawiającego.

10. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zamawiający uzna prawidłowość tych dokumentów jako zabezpieczenia oferty jeżeli:
1) w dokumencie gwarancji lub poręczenia jako wykonawcę (zobowiązanego) wskaże się wszystkie podmioty należące do konsorcjum lub
2) w dokumencie gwarancji lub poręczenia zawrze się informację, że przez wykonawcę (zobowiązanego) należy rozumieć nie tylko podmiot oznaczony w dokumencie gwarancji/poręczenia, ale i wszystkich wykonawców
z którymi zdecydował się on złożyć ofertę.

11. Składane tytułem wadium gwarancje lub poręczenia nie mogą uzależniać wypłaty wadium zamawiającemu od oświadczenia woli wykonawcy w przedmiocie wymagalności i zasadności wypłaty.

12. Składane tytułem wadium gwarancje lub poręczenia nie powinny zawierać zastrzeżenia, że doręczenie żądania wypłaty musi odbyć się za pośrednictwem osób trzecich, np. za pośrednictwem banku.

13. Składane tytułem wadium gwarancje lub poręczenia nie powinny zawierać zastrzeżenia, że podpisy złożone na oryginale wezwania do zapłaty muszą być poświadczone notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek zamawiającego.

14. Zamawiający zaleca aby do rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogłyby wyniknąć w związku z treścią lub realizacją gwarancji wadialnej, sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia był sąd powszechny właściwy dla siedziby beneficjenta.

15. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie
do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium
w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp.

16. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają przepisy ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy. Zakres zmian został określony w Rozdziale XXXV SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-16 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Portalu e – Usług SmartPZP przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak