stolarstwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Wymiana stolarki okiennej w Pawilonie 1 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich

10-06-2024, 14:22

Dane kontaktowe

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11,41-500 Chorzów
e-mail: [email protected]
http:// http://www.zsm.com.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej w Pawilonie 1 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271503410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelców Bytomskich 11

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsm.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana stolarki okiennej w Pawilonie 1 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60e18b11-2270-11ef-a500-1a0072d5d2bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00359296

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00214796/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wymiana okien w Pawilonie I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/pn/zsm-chorzow/demand/161921/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/pn/zsm-chorzow/demand/161921/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy zakupowej: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl. Ilekroć w dalszej części SWZ jest mowa o: „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń zwane dalej „Platformą” lub „eZamawiający”. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska Wykonawcy znajdą na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
b) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie; https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
c) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
d) Rejestracja konta następuje poprzez: kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
e) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.2. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona na ostatniej stronie niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej w treści: SWZ). Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich pracowników z klauzulą dot. powierzenia danych osobowych, a których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w trakcie i po rozstrzygnięciu postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSM/ZP/23/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej w obrębie pierwszego piętra w Pawilonie I zlokalizowanego na terenie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11. W ramach inwestycji Inwestor przewiduje wymianę okien drewnianych i PCV na okna identyczne PCV w istniejącym kolorze (białe), kształcie i wymiarze, z zachowaniem istniejących podziałów. Dodatkowo wymieniana będzie obróbka blacharska okien 1:1 z istniejącą (parapet wewnętrzny i zewnętrzny) wraz z wykończeniem ubytków oraz pomalowaniem wnęk okiennych w kolorze białym. Zakres inwestycji nie obejmuje wymiany stolarki okiennej w obrębie głównej klatki schodowej szpitala. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kontrolnych pomiarów stolarki okiennej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wykonanymi pomiarami stanu istniejącego, a dokumentacją projektową Wykonawca dostarczy stolarkę okienną o wymiarach zgodnych ze stanem istniejącym i własnymi pomiarami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421112-2 - Instalowanie ram okiennych

45421132-8 - Instalowanie okien

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

2) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 30% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót
z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 6 Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług/robót budowlanych w łącznej wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego. Okoliczności udzielenia zamówienia: w przypadku gdy Zamawiający uzyska środki na wymianę okien w pozostałej części budynku. Warunkiem udzielania zamówienia na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 jest dysponowanie przez Zamawiającego środkami finansowymi na ich realizację.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami:
 Cena oferty: 60%
 Gwarancja: 40%

13.2. Kryterium Cena oferty (Pc):
1. Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru: „Pc =Cn / Cb * 60”, gdzie:
 Pc punkty otrzymane za cenę
 Cn cena najniższej oferty
 Cb cena badanej oferty
2. Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie 60 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.
3. Uwaga: Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę podatku VAT, która należy doliczyć do ceny oferty w pkt. 2 Formularza Ofertowego (Załącznik 1 do SWZ), jeżeli powyższe dotyczy Wykonawcy.
13.3. Kryterium: Gwarancja (Pg):
1. Ocena kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
a) Punkty za kryterium Gwarancja (Pg) zostaną przyznane w skali od 0-40 punktów.
b) Minimalny okres gwarancji to 60 miesięcy na roboty budowlane i 24 miesiące na regulację skrzydeł i okuć.
c) Wykonawca w pkt 4 formularza ofertowego deklaruje jaki termin gwarancji przedmiotu zamówienia oferuje. Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu gwarancji w miesiącach. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy na roboty budowlane i 24 miesiące na regulację skrzydeł i okuć. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie udzielenie gwarancji dłuższej niż max. punktacja Zamawiający przyzna takiej ofercie maksymalną liczbę punktów – 40, natomiast umowa zostanie zawarta zgodnie z terminem podanym w ofercie. W sytuacji, gdy Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż min. wymagana, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
d) Podanie długości okresu gwarancji w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych miesięcy „w dół” przyjmując, iż jeden miesiąc = 30 dni i jeden miesiąc = 1/12 roku.
Lp. Termin gwarancji Liczba punktów Gu
1 60 miesięcy na roboty budowlane i 24 miesiące na regulację skrzydeł i okuć 0 pkt
2 66 miesięcy na roboty budowlane i 30 miesiące na regulację skrzydeł i okuć 10 pkt
3 72 miesiące na roboty budowlane i 36 miesięcy na regulację skrzydeł i okuć 20 pkt
4 78 miesiące na roboty budowlane i 42 miesięcy na regulację skrzydeł i okuć 30 pkt
5 84 miesiące na roboty budowlane i 48 miesięcy na regulację skrzydeł i okuć 40 pkt
2. Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

13.4. Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczonych zgodnie z poniższym wzorem:
Pc + Pg = Ocena końcowa oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

II. Zamawiający stawia warunek dotyczący zdolności zawodowej – tzn. warunek rozumiany w ten sposób, iż Wykonawca dysponuje:
 Osobą zdolną do wykonania zamówienia tzn. do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zgodnie art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 2022 poz. 840 z późn.zm.), tj.
 Posiada uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie wymaga dokumentów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie, że Wykonawcy dysponuje osobą zdolną do wykonania zadania w zakresie kierowania robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zgodnie art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 2022 poz. 840 z późn.zm.) wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą (zgodnie z Załącznik nr 5 do SWZ). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć również dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych niniejszej osoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Karta charakterystyki lub karta produktu oferowanej stolarki okiennej.
b) Deklaracja zgodności dla oferowanej stolarki okiennej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Karta charakterystyki lub karta produktu oferowanej stolarki okiennej.
b) Deklaracja zgodności dla oferowanej stolarki okiennej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Wypełnionego Formularza ofertowego wg załącznika nr 1 do SWZ. Niniejszy Formularz nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 128 ust. 1 UPZP. Wykonawca wypełnia również informacyjnie formularz systemowy (tj. wartości brutto oraz pozostałe kryteria oceny ofert) na Platformie https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – Formularz ofertowy, pkt 2 załącznika nr 1 do SWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY pkt 12 ppkt. 12.7 SWZ).
b) Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, tymczasowo zastępującego wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – załącznik nr 4A do SWZ – dołączyć do oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
c) Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępującego wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – załącznik nr 4B do SWZ – dołączyć do oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) na które Wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

f) Dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 5 SWZ, przy których umieszczono dopisek: „dołączyć do oferty”.
g) Pełnomocnictwa lub innych dokumentów, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.22. W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy dołączyć do oferty.
5.23. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przekazania kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.24. Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, oraz pełnomocnictwo sporządza w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ podpisem zaufanym lub podpisem osobistym W przypadku gdy Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, lub pełnomocnictwo, sporządzi jako dokument w postaci papierowej i opatrzy własnoręcznym podpisem, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 UPZP, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadkach określonych w §6Projektowanych postanowień umownych.
12. Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
1) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z Wad dokumentacji projektowej, w szczególności dotyczy błędów pomiarowych istniejące stolarki okiennej, określonych w dokumentacji projektowych;
b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych,
2) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 30% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót
z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 6 Umowy.
3) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów
16. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
Pozostałe zmiany umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 10.2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY".

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-25 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-24