stolarstwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

,,Wymiana drzwi wejściowych oraz ewakuacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie”.

07-06-2024, 14:30

Dane kontaktowe

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W OLSZTYNIE
ul. Niepodległości 18,10-045 Olsztyn
tel. 895277727
e-mail: [email protected]
http:// https://sp10.olsztyn.eu/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,Wymiana drzwi wejściowych oraz ewakuacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000716342

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 18

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-045

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 895277727

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp10.olsztyn.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Wymiana drzwi wejściowych oraz ewakuacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43979f0a-24c2-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00357501

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00037945/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa wymiany drzwi wraz montażem w budynku szkoły przy ul. Niepodległości 18

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych Administratorem Państwa
danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego reprezentowany przez Dyrektora, ul.
Niepodległości 18, 10-045 Olsztyn.
2. Z kim możecie się Państwo skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Administrator
wyznaczył specjalną osobę– Inspektora Ochrony Danych, który udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące
przetwarzania Państwa danych osobowych. Możecie się z nim skontaktować pod adresem e-mail [email protected], bądź
listownie na adres: ul. Niepodległości 18, 10-045 Olsztyn.
3. Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w zw. z Ustawą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Komu możemy udostępnić Państwa dane
Państwa dane osobowe zostaną opublikowane na profilu Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego, a także będą
przekazane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
Ustawy. Państwa dane osobowe mogą również zostać przekazane innym instytucjom, jeśli będzie od nas tego wymagało prawo.
5. Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres
niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów, będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy. Po zakończeniu realizacji celów, w których pozyskaliśmy Państwa dane osobowe możemy je
dalej przechowywać w celach: dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w
tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.
6. Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy i wiążą się z brakiem możliwości udziału w ww. postępowaniu.
7. Jakie przysługują Państwu prawa Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do: dostępu do tych danych oraz
otrzymania ich kopii; sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że
Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić, przy
czym ograniczenie przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.
8. Nie przysługuje Państwu: prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek
prawny.
9. Prawo wniesienia skargi Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas
automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP10.260.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie drzwi wejściowych oraz ewakuacyjnych do budynku szkoły wg. projektu, - zabezpieczenie podłóg folią, - demontaż starych drzwi i montaż nowych, - wykucie ościeżnic, montaż nowych ościeżnic, - uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianą, - wykonanie tynków uzupełniających zwykłych na podłożu z cegły lub betonu na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi.
- szpachlowanie powierzchni (tynki, gładzie), - dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami do ścian i sufitów - wywiezienie gruzu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421131-1 - Instalowanie drzwi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-07-01 do 2024-08-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę należy złożyć z wymaganymi załącznikami:
7.1 załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
7.2 załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
7.3 załącznik nr 5 wzór umowy
7.4 załącznik nr 6 zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy)
7.5 załącznik nr 7 oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp
8. Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w
załączonym wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.olsztyn.eu/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-17 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni