Przetarg

Dostawa pelletu drzewnego dla Gminy Gostycyn.

08-02-2024, 16:10

Dane kontaktowe

GMINA GOSTYCYN
ul. Bydgoska 8,89-520 Gostycyn
tel. 52336310
fax. 523367311
e-mail: gostycyn@las.pl
http:// http://bip.gostycyn.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pelletu drzewnego dla Gminy Gostycyn.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOSTYCYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bydgoska 8

1.5.2.) Miejscowość: Gostycyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-520

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52336310

1.5.8.) Numer faksu: 523367311

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gostycyn@las.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gostycyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pelletu drzewnego dla Gminy Gostycyn.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-941f34d2-c68f-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00098398

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00013707/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa pelletu drzewnego dla Gminy Gostycyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-941f34d2-c68f-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą
elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@gostycyn.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gostycyn z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 8, 89 – 520 Gostycyn, tel.52 3367310;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: iod@gostycyn.pl, tel. 52 3367310 lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IW.271.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie pelletu drzewnego dla potrzeb grzewczych dla Gminy Gostycyn
przez okres 24 miesięcy o parametrach:
- kaloryczność 17,5 – 19,0 MJ/kg
- Wilgotność nie większa niż 10 %
- zawartość popiołu < 0,7%
- Zawartość siarki nie większa niż 0,05 %
- Gęstość nasypowa 1,00 – 1,4 kg /dm3
- Długość od 10 do 30 mm
- iglasty
- średnica 6mm - 7 mm
- zgodność z normą EN 14961-2
2. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport, wyładunek do miejsca przeznaczenia . Zamawiający planuje zakupić 320 ton pelletu w workach 15-25 kg oznakowanych logiem producenta oraz znakiem DIN plus lub ENplus A1.
Przy każdej dostawie Dostawca dostarczy Zamawiającemu dokument WZ potwierdzający ilość dostarczonego opału oraz certyfikat jakości dostarczonego pelletu (pellet zgodny z normą DIN plus lub ENplus A1).
Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego pelletu i za ewentualne szkody Zamawiającego wynikłe z tego tytułu.
W przypadku braku certyfikatu dostarczonego pelletu, odbiór nie zostanie dokonany, a to oznacza, iż umowa nie została wykonana w terminie.
Wymagania dotyczące wykonania zamówienia:
a) Miejsce dostawy:
Część 1 Dostawa pelletu w workach dla Gminy Gostycyn
Dostawy w workach odbywać się będą etapami w ilości ok 4 ton, transportem dostawcy pojazdami wyposażonymi w urządzenie do rozładunku typu HDS do następujących miejscowości:
- Gostycyn ul. Słoneczna 4,
- Gostycyn ul. Bydgoska 12,
- Kamienica 16,
- Pruszcz ul. Dworcowa 33,
- Wielki Mędromierz 15A.
3. Wykonawca dostarczać będzie pellet do poszczególnych kotłowni w różnych ilościach. Planowana ilość pelletu może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania. Określone w ust. 1 wielkości dostaw mają charakter prognozy. Zmniejszenie bądź zwiększenie ilości dostarczanego na podstawie zleceń opału w granicach określonych w niniejszej SWZ nie pociąga dla Zamawiającego (Odbiorcy/Płatnika) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie zamówioną i pobraną ilość opału.
4. Dostawy pelletu odbywać się będą transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z rozładunkiem w godzinach od 8.00 do 14.00.
5. Dostawy będą świadczone sukcesywnie, odpowiednio do potrzeb na każdorazowe zgłoszenie zapotrzebowania przez Przedstawiciela Zamawiającego:
a) dostawa przedmiotu zamówienia objętego zakresem podstawowym odbywać się będzie w terminie do 3 dni roboczych od dnia pisemnego (e-mailem, telefonicznie) przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia.
W przypadku niepełnej dostawy (w stosunku do zapotrzebowania), wykonawca dokona uzupełnienia w ciągi najbliższych 2 dni roboczych. Brak uzupełnienia dostawy może stanowić podstawę do naliczania kar umownych.
6. Parametry dostarczonego pelletu drzewnego muszą być zgodne z parametrami zapisanymi w świadectwie jakości oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami potwierdzającymi spełnianie obowiązujących norm i wymagań Zamawiającego.
7. Celowym jest aby wykonawcy zapoznali się z miejscem położenia magazynu paliw i warunkami dojazdu.
8. Zamawiający może nie przyjąć pelletu dostarczonego bez świadectwa jakości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:
Dotyczy Części nr 1 i 2
C – cena (brutto) – 100%

3. Sposób oceny ofert:
A. Kryterium łącznej ceny brutto (C)
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
C = Cena oferowana najniższa/cena oferty badanej x 100 pkt x 100%
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie pelletu drzewnego dla potrzeb grzewczych dla Gminy Gostycyn
przez okres 24 miesięcy o parametrach:
- kaloryczność 17,5 – 19,0 MJ/kg
- Wilgotność nie większa niż 10 %
- zawartość popiołu < 0,7%
- Zawartość siarki nie większa niż 0,05 %
- Gęstość nasypowa 1,00 – 1,4 kg /dm3
- Długość od 10 do 30 mm
- iglasty
- średnica 6mm - 7 mm
- zgodność z normą EN 14961-2
2. Część 2 Dostawa pelletu autocysterną:
Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport, wyładunek do miejsca przeznaczenia .
Zamawiający planuje zakupić 80 ton pelletu autocysterną. Autocysterna z automatycznym rozładunkiem za pomocą pneumatycznego złącza.
Wykonawca zapewnia, że dostarczany pellet będzie należytej jakości, o parametrach zgodnych z certyfikatem DIN plus lub ENplus A1.
Przyjmuje się, iż łączna ilość dostarczonego pelletu wyniesie 80 ton.
Przy każdej dostawie Dostawca dostarczy Zamawiającemu dokument WZ potwierdzający ilość dostarczonego opału oraz certyfikat jakości dostarczonego pelletu (pellet zgodny z normą DIN plus lub ENplus A1).
Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego pelletu i za ewentualne szkody Zamawiającego wynikłe z tego tytułu.
W przypadku braku certyfikatu dostarczonego pelletu, odbiór nie zostanie dokonany, a to oznacza, iż umowa nie została wykonana w terminie.
Wymagania dotyczące wykonania zamówienia:
a) Miejsce dostawy:
Część 2 Dostawa pelletu autocysterną dla Gminy Gostycyn.
Dostawy autocysterną odbywać się będą w ilości ok 10 ton, bądź zależnie od ładowności posiadanego samochodu do
następującej miejscowości:
- Wielka Klonia 15.
3. Wykonawca dostarczać będzie pellet do poszczególnych kotłowni w różnych ilościach. Planowana ilość pelletu może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania. Określone w ust. 1 wielkości dostaw mają charakter prognozy. Zmniejszenie bądź zwiększenie ilości dostarczanego na podstawie zleceń opału w granicach określonych w niniejszej SWZ nie pociąga dla Zamawiającego (Odbiorcy/Płatnika) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie zamówioną i pobraną ilość opału.
4. Dostawy pelletu odbywać się będą transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z rozładunkiem w godzinach od 8.00 do 14.00.
5. Dostawy będą świadczone sukcesywnie, odpowiednio do potrzeb na każdorazowe zgłoszenie zapotrzebowania przez Przedstawiciela Zamawiającego:
a) dostawa przedmiotu zamówienia objętego zakresem podstawowym odbywać się będzie w terminie do 3 dni roboczych od dnia pisemnego (e-mailem, telefonicznie) przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia.
W przypadku niepełnej dostawy (w stosunku do zapotrzebowania), wykonawca dokona uzupełnienia w ciągi najbliższych 2 dni roboczych. Brak uzupełnienia dostawy może stanowić podstawę do naliczania kar umownych.
6. Parametry dostarczonego pelletu drzewnego muszą być zgodne z parametrami zapisanymi w świadectwie jakości oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami potwierdzającymi spełnianie obowiązujących norm i wymagań Zamawiającego.
7. Celowym jest aby wykonawcy zapoznali się z miejscem położenia magazynu paliw i warunkami dojazdu.
8. Zamawiający może nie przyjąć pelletu dostarczonego bez świadectwa jakości.
4.2.6.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:
Dotyczy Części nr 1 i 2
C – cena (brutto) – 100%

3. Sposób oceny ofert:
A. Kryterium łącznej ceny brutto (C)
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
C = Cena oferowana najniższa/cena oferty badanej x 100 pkt x 100%
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba,
której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub
informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących wykonania dostawy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wielu Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy
w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w wypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie,
2) w razie zmiany stawki podatku VAT – dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady,
że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT,
3) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w
szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, (zmiana terminu wykonania o czas trwania przeszkody);
4) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o czym mowa w § 2a.
3. W opisanych przypadkach zmianie ulec mogą odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto,termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad rozliczeń nie spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie), sposób realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmiana materiałów lub technologii wykonania zamówienia.
4. Zmiana treści umowy powinna zostać poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie pisemnej. Propozycja zmiany winna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Dopuszcza się waloryzację wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia.
6. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
1) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją umowy, po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
2) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy po 6 miesiącach od zawarcia niniejszej umowy, a następnie po kolejnych 6 miesiącach od zawarcia ewentualnego aneksu - zmianie ulegnie współczynnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem, że wzrost
ww. współczynnika wynosić będzie co najmniej 10 % - tj. różnica między współczynnikiem z daty zawarcia umowy oraz współczynnikiem po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy – wynosić będzie co najmniej 10 %”;
3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do różnicy ww. wskaźnika, lecz łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść do 20 % wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w
dacie zawarcia niniejszej Umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy;
4) Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Wykonawcę, w sposób wskazany poniżej, że zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy;
5) Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 45 dni, liczonych odpowiednio po upływie 6miesięcy obowiązywania niniejszej umowy - może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia;
Pozostałe informacje znajdują się w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 i 1A do SWZ, zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ponadto na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.