Przetarg

Modernizacja zabytkowego budynku dawnego domu zdrojowego, w którym mieści się Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

07-02-2024, 16:59

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Dom Kultury
Bohaterów Warszawy 20,72-500 Międzyzdroje
tel. 91 32-82-600
e-mail: biuro@mdkmiedzyzdroje.com
http:// www.mdkmiedzyzdroje.com

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja zabytkowego budynku dawnego domu
zdrojowego, w którym mieści się Międzynarodowy Dom
Kultury w Międzyzdrojach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Międzynarodowy Dom Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811952939

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Warszawy 20

1.5.2.) Miejscowość: Międzyzdroje

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 32-82-600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mdkmiedzyzdroje.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdkmiedzyzdroje.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja zabytkowego budynku dawnego domu
zdrojowego, w którym mieści się Międzynarodowy Dom
Kultury w Międzyzdrojach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7469f21b-c5ca-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00096403

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7469f21b-c5ca-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych opisane są w pkt. 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje RODO szczegółowo opisane w pkt. 29 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje RODO szczegółowo opisane w pkt. 29 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest "Modernizacja zabytkowego budynku dawnego domu zdrojowego, w którym mieści się Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach"
Opis: Wykonanie następujących prac/robót budowlanych:
1. Wymiana okien
2. Wymiana parapetów wewnętrznych
3. Wymiana parapetów zewnętrznych
4. Obróbki blacharskie
5. Malowanie ścian wewnętrznych
6. Malowanie sufitów
7. Malowanie słupów
8. Malowanie balustrad wewnętrznych
9. Tapeta natryskowa
10. Malowanie ścian sali teatralnej
11. Malowanie drzwi drewnianych
12. Wymiana drzwi zewnętrznych
13. Malowanie balustrad
14. Uzupełnienie fug w cokołach
15. Hydroizolacja przy schodach zewnętrznych (naprawy tymczasowe)
16. Malowanie murku przy schodach zewnętrznych + hydroizolacja
17. Izolacja ścian od wewnątrz
17.1. Przygotowanie powierzchni
17.2. Wykonanie izolacji wewnętrznej
18. Remont dachu
Szczegółowy zakres określony został w dokumentacji projektowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia czynności w zakresie ogólnobudowlanym,z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.
Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę opisane są w § 14 we wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu opisane są w pkt.8 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy zawarte są w § 15 we wzorze umowy, stanowiący załącznik do postępowania

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak