Przetarg

Dostawa biomasy (peletu drzewnego) do zasilania 2 kotłowni przy ul. Zielonej 40 i Popłacińskiej 42 w Płocku, adm przez MZGM-TBS Sp. z o.o. w Płocku wraz z prowadzeniem konserwacji kotłowni

16-11-2023, 12:47

Dane kontaktowe

Gmina - Miasto Płock Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku
Henryka Sienkiewicza 13A ,09-402 Płock
e-mail: mbrzozowski@mzgm-plock.pl
http:// https://zbk.plock.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa biomasy (peletu drzewnego) do zasilania 2 kotłowni przy ul. Zielonej 40 i Popłacińskiej 42 w Płocku, adm przez MZGM-TBS Sp. z o.o. w Płocku wraz z prowadzeniem konserwacji kotłowni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina - Miasto Płock Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364131770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 13A

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mbrzozowski@mzgm-plock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zbk.plock.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7742473542

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 13 A

1.11.4.) Miejscowość: Płock

1.11.5.) Kod pocztowy: 09-402

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: mbrzozowski@mzgm-plock.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.mzgm-plock.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa biomasy (peletu drzewnego) do zasilania 2 kotłowni przy ul. Zielonej 40 i Popłacińskiej 42 w Płocku, adm przez MZGM-TBS Sp. z o.o. w Płocku wraz z prowadzeniem konserwacji kotłowni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3e82e63-846f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00497768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035168/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa (zakup i dostarczenie) biomasy (pelletu drzewnego) przeznaczonego do zasilania dwóch kotłowni w bud. gminnych w Płocku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3e82e63-846f-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pan Marek Brzozowski e-mail: mbrzozowski@mzgm-plock.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl. www.mzgm-plock.pl
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia ( przycisk "Przeglądaj postępowania/Konkursy").
Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia - Rozdział XVI " Informacje o sposobie komunikowania
się Zamawiającego z Wykonawcami"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Gmina - Miasto Płock, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku, w imieniu której jako Administrator działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. w Płocku zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6779 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronnych danych) ( Dz.U. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A.
2. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana danych osobowych na podstawie zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych jest: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A.
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A, e-mail: iod@mzgm-plock.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,, Dostawę (zakup i dostarczenie) biomasy (peletu drzewnego) przeznaczonego do zasilania dwóch kotłowni pracujących na rzecz budynków gminnych położonych przy ul. Zielonej 40 i Popłacińskiej 42 w Płocku, administrowanych przez MZGM-TBS Sp. z o.o. w Płocku wraz z prowadzeniem konserwacji kotłowni”- Znak NO 7/TI/ZBK/2023.
5. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019 z pózn. zm) Prawo Zamówień publicznych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15.

7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy. W przypadku nie podania danych Zamawiający może odrzucić ofertę.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NO 7/TI/ZBK/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie konserwacji kotłowni opalanych biomasą (peletem drzewnym) o mocy kotłów grzewczych 100 kW każdy oraz dostawa (zakup i dostarczenie) biomasy (peletu drzewnego) służącego zasilania kotłowni. Kotłownie zasilają budynki znajdujące się przy ulicy Zielonej 40 i ulicy Popłacińskiej 42 w Płocku. Łączna, szacunkowa ilość biomasy to ok. 170,00 Mg. Termin realizacji dostaw: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09111400-4 - Paliwa drzewne

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas stawiennictwa w przypadku awarii kotłowni

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga:
a) aby Wykonawca wykazał, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej trzy dostawy w zakresie dostaw biomasy (peletu drzewnego) do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków usługowych lub użyteczności publicznej oraz o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto każda.
b) aby Wykonawca wykazał, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi w zakresie konserwacji kotłowni o mocy min. 100 kW każda opalanych biomasą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 4a - (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 1 składa:
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu
lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno.
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 2 składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu)
Lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń woli) w imieniu każdego z wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

rodzaj i zakres został określony w Projektowanych postanowieniach umowy załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-27 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona na formularzu oferty wraz z załącznikami zamawiającego znajdującymi się w SWZ i udostępnionymi przez Zamawiającego na platformie.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem zakładki oferty/wnioski.Po wybraniu przycisku „złóż ofertę” system wygeneruje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział X SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)
3. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
4. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 3, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji w wysokości do 20 000 000 zł.