Przetarg

„Wykonanie robót remontowych na potrzeby czterech placówek oświatowych na terenie miasta Legnicy”

18-05-2023, 15:30

Dane kontaktowe

Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
Plac Słowiański 8,59-220 Legnica
e-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu
http:// http://um.bip.legnica.eu/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wykonanie robót remontowych na potrzeby czterech placówek oświatowych na terenie miasta Legnicy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Słowiański 8

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@legnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.bip.legnica.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie robót remontowych na potrzeby czterech placówek oświatowych na terenie miasta Legnicy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7733fa68-f574-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223452

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060957/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzglęnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projekt grantowy pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzieleniaodpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl iformularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany swz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) www.platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowejkodowanieUTF8,
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z www.platformazakupowa.pl, w szczególności, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
Taka oferta nie będzie brana pod uwagę - narusza art. 221 uPzp.
6. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie formatów: pdf, .doc, .docx, .rtf,. .odt., jpg; ods; xls; xlix; .csv - ze szczególnym wskazaniem na .pdf
7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip, 7Z.
8. Zamawiający nie dopuszcza formatów np.: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach-formatach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
10.Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże prawidłowo –zgodnie z prawem – jako tajemnice przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku nazwanym „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum ZIP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: w ramach przedmiotowego postępowania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego;
b) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ust. 2 pkt 1) i zgodnie z art 74 ust. 4 uPzp z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 – tj. z późniejszymi zmianami),
c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78-80 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
d) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z uPzp; e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
f) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ma Pani/Pan :
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM.RZP.271.6.1.15.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej nr 20 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul. Kazimierza Wierzyńskiego 1, 59-220 Legnica
Zakres rzeczowy robót obejmuje:
1) przystosowanie sześciu pomieszczeń wc dla potrzeb osób z niepełnosprawnością,
2) montaż poręczy schodowych,

3) montaż 4 ławek zewnętrznych - ławki bez oparcia mocowane do murków oporowych,
Zakres przewidziany do wykonania zawiera specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót – Załącznik nr 6 do IDW.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – roboty budowlane w Szkole Podstawowej nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Tatrzańska 9, 59-220 Legnica
Zakres rzeczowy robót obejmuje:
montaż poręczy schodowych i balustrad,
wymiana trzech drzwi wewnętrznych,
montaż drzwi aluminiowych, daszku nad nimi wraz z oświetleniem,
wykonanie parkingu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wraz zagospodarowaniem terenu, wykonanie remontu gabinetu psychologa.
Zakres przewidziany do wykonania zawiera specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót – Załącznik nr 6 do IDW

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45262522-6 - Roboty murarskie

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 12 w Specjalnym Odrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej przy Zespole Placówek Specjalnych, ul. Mazowiecka 3, 59-220 Legnica
Zakres rzeczowy robót obejmuje:
1) przystosowanie podestu oraz schodów wejściowych do budynku szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnością,
2) wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
oznakowanie poziome powinno być zgodne Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065), powinno zostać namalowane na prostokątnym polu w niebieskim kolorze RAL 5017 Traffic Blue z kompozycją białych linii oraz symbolu osoby niepełnosprawnej (znak P 24 z piktogramem osoby na wózku);
zaleca się użycie farby na bazie żywicy akrylowej zmodyfikowanej poprzez połączenie z mieszaniną rozpuszczalników (Aprobata Techniczna IBDiM). Farba powinna być odporna na ścieranie i wysokiej jakości, charakteryzować się dużą trwałością na wysokie i niskie temperatury, szybkoschnąca.
nawierzchnia na której ma zostać wykonane oznakowanie to kostka brukowa betonowa szara (tzw. puzzle),
oznakowanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, powinno być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Zakres przewidziany do wykonania zawiera specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót – Załącznik nr 6 do IDW.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kamienna 20 a, 59-220 Legnica
Zakres rzeczowy robót obejmuje:
1) wykonanie wc dla potrzeb osób z niepełnosprawnością,
2) wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
oznakowanie poziome powinno być zgodne Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 r. poz. 1065), powinno zostać namalowane na prostokątnym polu w niebieskim kolorze RAL 5017 Traffic Blue z kompozycją białych linii oraz symbolu osoby niepełnosprawnej (znak P 24 z piktogramem osoby na wózku);
zaleca się użycie farby na bazie żywicy akrylowej zmodyfikowanej poprzez połączenie z mieszaniną rozpuszczalników (Aprobata Techniczna IBDiM). Farba powinna być odporna na ścieranie i wysokiej jakości, charakteryzować się dużą trwałością na wysokie i niskie temperatury, szybkoschnąca.
nawierzchnia na której ma zostać wykonane oznakowanie to kostka brukowa betonowa szara (tzw. puzzle),
oznakowanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, powinno być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Zakres przewidziany do wykonania zawiera specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót – Załącznik nr 6 do IDW.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45262522-6 - Roboty murarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, w obiektach użyteczności publicznej, co najmniej:
- dla części 1 – jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto obejmującą roboty ogólnobudowlane i sanitarne,
- dla części 2 – jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto obejmującą roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne,
- dla części 3 – jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 15.000 zł brutto obejmującą roboty ogólnobudowlane,
- dla części 4 - jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto obejmującą roboty ogólnobudowlane i sanitarne,
wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały one wykonane – zgodnie z załącznikiem nr 3 do IDW. W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 uPzp, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej nie podlega sumowaniu w ramach poszczególnych robót. Oznacza to, że albo jeden w wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się całym wymaganym powyżej doświadczeniem dla danej części zamówienia, lub gdy oferta obejmuje kilka części zamówienia, albo wykażą, że roboty o wskazanych wartościach wykonywali wspólnie, albo w sytuacji gdy wykonawca, który nie posiada wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 uPzp – podmiot ten musi wykazać się realizacją wymaganych robót.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”
2) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia poniższego stanowiska:
a) Kierownik budowy -osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2151 – t.j. z późn. zm.) i ubezpieczona od
odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji - dla każdej części.
b) Kierownik robót sanitarnych - osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2151 – t.j. z późn. zm .) i ubezpieczona
od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji – dla części nr 1, 2 i 4.
c) Kierownik robót elektrycznych - osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2151 – t.j. z późn. zm .) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku  z wykonywaniem ww. funkcji – dla części nr 2.

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go łącznie.

Osoby na stanowisku wymienionym powyżej mogą być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa Członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którym – zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r., w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp – załącznik nr 1 do IDW.
2. Wypełnione przedmiary robót dla części na które Wykonawca składa ofertę - załącznik nr 6 do IDW.
3. Wykaz produktów „równoważnych” – pkt IV IDW;
4. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 IDW,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp – załącznik nr 1 do IDW. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w obiektach użyteczności publicznej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego prace te zostały wykonane, a jeżeli wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót budowlanych powinien być sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 IDW – doświadczenie zawodowe dla danej części,
3. Załącznik nr 5 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, podstawą zatrudnienia osób wymaganych/wyszczególnionych w pkt VI pkt 5. ppkt 2) od a) do c)/ IDW;
4. załącznik nr 4 - warunki zmian umowy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:
1) celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania oraz potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (wymóg stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego jak i do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach),
3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – pkt 11 „Formularza oferty” – Rozdział 1 SWZ.
2. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO – pkt. 8 ”Formularza oferty” - Rozdział 1 swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy
konsorcjum.
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz
powinno mieć określony zakres.
2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt. VII.
IDW z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawców zobowiązany jest złożyć załącznik nr 1– oświadczenia oraz inne dokumenty, oświadczenia lub załączniki jeżeli dotyczą danych, informacji lub oświadczenia woli danego podmiotu.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do IDW - Rozdział 2 swz: "Warunki zmian umowy"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.