stolarstwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze

16-05-2023, 08:02

Dane kontaktowe

Gmina Kobiór
Kobiórska 5,43-210 Kobiór
e-mail: [email protected]
http:// www.bip.kobior.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobiór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257707

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kobiórska 5

1.5.2.) Miejscowość: Kobiór

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-210

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kobior.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09c44cd5-ee4f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033067/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-09c44cd5-ee4f-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl, 2) poczta elektroniczna Zamawiającego: [email protected]

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje w zakładce „Centrum Pomocy”.
2) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
5) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: [email protected], przy czym maksymalna wielkość wiadomości jaką można przesłać na ten adres to 50MB.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularz do komunikacji”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
2) Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (za wyjątkiem składania ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych z ofertą) za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamó[email protected] z dopiskiem „Postępowanie nr GP.271.09.2023”.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4. W przypadku kiedy Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji wysłanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub braku informacji zwrotnej o nieprawidłowym adresie e-mail, Zamawiający dysponując potwierdzeniem wysłania przyjmuje, że korespondencja została odebrana przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za błędne, niewłaściwe, niekompletne wskazane dane do korespondencji oraz niewskazanie nowego adresu e-mail w przypadku jego zmiany ponosi Wykonawca.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kobiór, z siedzibą przy ul. Kobiórskiej 5, 43-210 Kobiór, adres email: [email protected], strona internetowa: bip.kobior.pl.
2. Gmina Kobiór wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym należy się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: [email protected].
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
________________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GP.271.09.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:
„Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze”
Inwestycja jest objęta dofinansowaniem ze środków dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

W ramach przedmiotu zamówienia planowana jest do realizacji:
a) Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Centralnej 59 w Kobiórze
realizowana w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Centralnej 59 w Kobiórze”
b) Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze.

Uwaga 1: Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania szczegółowych pomiarów bezpośrednio na budowie, w miejscu docelowego montażu wykazanej do wymiany stolarki okiennej.
Uwaga 2: Wymiana stolarki okiennej dotyczy zasiedlonych pomieszczeń mieszkalnych. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po zakończeniu robót do uporządkowania miejsca montażu.
Uwaga 3: Wymiana stolarki okiennej w budynku wielorodzinnym przy ul. Centralnej 59
w Kobiórze stanowi jeden z etapów realizacji ujętych w projekcie technicznym termomodernizacji tego budynku. Zakres robót budowlanych wykonywanych w ramach niniejszego postępowania nie obejmuje zatem przewidzianych w projekcie prac polegających na: izolacji murów poprzez wykonanie iniekcji ciśnieniowej, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu nowych schodów od strony północno-zachodniej, wykonaniu izolacji ścian fundamentowych, wykonaniu ocieplenia elewacji styropianem, wykonanie warstwy wykończeniowej elewacji tynkiem oraz robót dodatkowych związanych z powyższym zakresem. Szerokości parapetów zewnętrznych należy dobrać z uwzględnieniem przewidzianej do realizacji w następnym etapie warstwy ocieplenia, którego grubość zgodnie z projektem wynosi 15 cm.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe wymogi, zakres i warunki jego wykonania zostały zawarte w:

a) Dokumentacji projektowej (zał. nr 4 do SWZ)
b) Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 4a do SWZ)
c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 5 do SWZ)
d) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
e) Przedmiarze robót (zał. nr 6 do SWZ), mających charakter pomocniczy.
Umowa na roboty budowlane będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.
f) Wzorze umowy (zał. nr 3 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego.
2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a. cena brutto – 60%
b. okres gwarancji – 40%
3. Formuła oceny:
a) w kryterium „cena brutto”:
(najniższa cena brutto ze wszystkich nieodrzuconych ofert/cena brutto badanej oferty) x 60 pkt = liczba punktów

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
b) w kryterium „okres gwarancji”, ocena ofert zostanie dokonana wg następujących zasad:
Minimalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. W kryterium „okres gwarancji” ocenie podlega udzielona przez wykonawcę gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia, wg zasad określonych w tabeli w punkcie XVIII SWZ.
W przypadku udzielenia przez wykonawcę okresu gwarancji poniżej minimum, (tj. na okres krótszy niż 48 miesięcy), oferta zostanie odrzucona.
W przypadku udzielenia gwarancji przez wykonawcę na okres równy lub dłuższy niż 72 miesiące zamawiający przyzna wykonawcy 40 pkt. tj. maksymalną liczbę punktów w ramach tego kryterium.
W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
4. Punkty w kryterium „cena brutto” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra zostanie zaokrąglona w górę.
5. Końcowa ocena stanowić będzie sumę punktów przyznawanych za poszczególne kryteria.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów.
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
b) art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
Wykluczenie Wykonawcy na podstawie okoliczności wskazanych w pkt c) następuje na okres trwania w/w okoliczności.
Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz inne podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 PLN.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie lub co najmniej jeden z nich.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
i prawidłowo ukończył jedną, dwie lub trzy roboty budowlane, w zakres których wchodziły roboty odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (montaż, wymiana stolarki okiennej lub/i drzwiowej), o wartości lub łącznej wartości nie mniejszej niż 90.000,00 zł brutto.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie lub co najmniej jeden z nich.
b) Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będzie minimum:
 1 osoba na stanowisku kierownika budowy posiadająca odpowiednie uprawnienia zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351)
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, z doświadczeniem na stanowisku kierownika robót
lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia.
Uwaga: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Jednocześnie zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. 1117 ze zm.) „Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "świadczeniem usług transgranicznych", bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych”.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców lub łącznie poszczególni Wykonawcy.
W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów ww. warunek musi być wykazany przez podmiot udostępniający zasoby lub łącznie Wykonawca i podmiot udostępniający zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców ww. dokument składa każdy z nich.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na zdolności lub sytuację innych podmiotów w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, podmiot udostępniający zasoby także dodatkowo składa ww. dokument.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.b).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane były wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - dot. warunku, o którym mowa w pkt IX.2.2.4.a) SWZ. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 8 do SWZ,
b) wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - dot. warunku, o którym mowa w pkt IX.2.2.4.b) SWZ. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ,
c) dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - dot. warunku, o którym mowa w pkt IX.2.2.3.a) SWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców ww. dokument składa lub składają ci Wykonawcy, którzy spełniają ww. warunek.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na zdolności lub sytuację innych podmiotów w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, podmiot udostępniający zasoby składa ww. dokument.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca dodatkowo dołącza do oferty:
a) zobowiązanie podmiotu trzeciego (w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów)
b) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
c) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.
d) Wadium lub dowód wniesienia wadium
4. DODATKOWO Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy kosztorysy ofertowe.
Na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Centralnej 59 kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie przedmiaru stanowiącego zał. nr 6 do SWZ. Na wymianę okien w budynku przy ul. Rodzinnej 1 należy przedstawić wycenę wymiany każdego z okien (materiał + robocizna) wraz z podsumowaniem kosztu dla liczby danego typu okna oraz całości oferty. Kosztorysy ofertowe traktowane będą jako materiał pomocniczy podczas realizacji zamówienia przy dokonywaniu rozliczeń sprawozdawczości zaawansowania robót i opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien wypełnić harmonogram rzeczowo-finansowy (stanowiący załącznik nr 11 do SWZ), który po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego, będzie stanowił integralną część umowy.
Zamawiający zastrzega, iż przed zawarciem umowy zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przedłożenia:
 kopii uprawnień budowlanych lub dokumentów uprawniających do świadczenia usług transgranicznych dla osób określonych w pkt IX.2.2.4.b) wraz z przedłożeniem aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
 umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
W przypadku, gdy Zamawiający zażąda ww. dokumentów a Wykonawca do terminu zawarcia umowy ich nie dostarczy, zostanie to potraktowane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości:
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust 7 ustawy Pzp:
a) w pieniądzu
b) w gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić – przelewem na rachunek bankowy Gminy Kobiór:
Bank Spółdzielczy Pszczyna nr konta: 19 8448 0004 0017 6154 2024 0235
z adnotacją: "Wadium – nr postępowania: GP.271.09.2023, na realizację zadania p.n.: ………”
„Wniesienie wadium w pieniądzu”– oznacza uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego.
Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Kobiór,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
7. W przypadku gdy wykonawca nie wniesie wadium, lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust.2 pkt 3 Pzp, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp odrzuci ofertę.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz inne podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej spełniają łącznie lub co najmniej jeden z nich.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej spełniają łącznie lub co najmniej jeden z nich.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie w zakresie wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu,składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców je wykazuje.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego anesu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30