Przetarg

Usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego

19-01-2023, 12:24

Dane kontaktowe

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych
Marii Zientary Malewskiej 51/53 ,10-307 Olsztyn
e-mail: zpuh@olsztyn.lasy.gov.pl
http:// www.zpuh.olsztyn.lasy.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych

1.3.) Oddział zamawiającego: ZPUH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511001691

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Zientary Malewskiej 51/53

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-307

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpuh@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpuh.olsztyn.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af8f1f68-97e9-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044370

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af8f1f68-97e9-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu portalu e-zamowienia, który dostępny jest pod ad-resem: www.ezamowienia.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: www.epuap.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
• Anna Wojdyło – w sprawach formalno-prawnych nr tel. 89 5327 309
faks 89 52 68 817
e-mail: ewa.wojdylo@olsztyn.lasy.gov.pl w dni robocze w godz.: 700 1400
• Tomasz Szkutnik – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia;
tel. 89 5327 302 e-mali:tomasz.szkutnik@olsztyn.lasy.gov.pl
w dni robocze w godz.: 700 1400
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu e-zamowienia oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePU-AP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Zamawiający.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być do-puszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwiza-cji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
7. Dane osobowe, pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczne-go, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt XXII.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzie-lenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe,
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: HP.270.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wyprodukowania w zakładzie produkcyjnym 480 ton certyfikowanego pelletu drzewnego o średnicy 6 mm lub 8 mm klasy A1 zgodnie z obowiązującą normą PN-EN-ISO-17225-2 lub równoważną, z udostępnionego przez Zamawiającego surowca drzewnego w ilości 1296 m3.

Udostępnionym przez Zamawiającego surowcem drzewnym będzie drewno iglaste średnio-wymiarowe stosowe ogólnego stosowania (kategoria jakości S2AP). Warunki techniczne dla drewna średniowymiarowego dostępne są w dokumencie pt. „Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019” https://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/9._drewno_sredniowymiarowe_-_ujednolicono_wg_zarz_54-2020.pdf
Odbiór surowca drzewnego będzie po stronie Wykonawcy usługi (loco las, tzn. odbiór drewna własnym transportem z miejsca składowania w lesie) z lokalizacji i w ilościach wskazanych przez zamawiającego
Oczekiwana minimalna wydajność referencyjna gotowego produktu w postaci pelletu drzewnego A1 do surowca drzewnego S2AP wynosi 370 kg/m3.
Gotowy produkt w postaci pelletu drzewnego A1 powinien posiadać ważny certyfikat produktu nadany przez jednostkę certyfikującą (np. ENplus® klasy A1, DIN Plus lub równoważny oparty o wspomnianą w punkcie 1.1 normę lub normę równoważną), zapakowany w wytrzymałych workach 15 kg ułożonych na palecie o wadze netto do 1050 kg zabezpieczonej kapturem UV, folią stretch i opisanej w sposób jednoznacznie wskazujący właściciela towaru (Zamawiające-go).
Każda partia przekazanego pelletu powinna być jednorodna pod względem jego średnicy (6 mm lub 8 mm).
Gotowy produkt wykonawca dostarczy pod adres wskazany przez Zamawiającego do tzw. Punktu Dostawy Pelletu.


Dokumenty przedmiotowe norma potwierdzająca PN-EN-ISO-17225-2 lub oświadczenie wykonawcy potwierdzające zgodność produktu z normą.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Liczba części na, które Wykonawca może złożyć ofertę:
część 1. 240 t pelletu z 648 m3 drewna odbiór z Nadleśnictwa Mrągowo

4.2.6.) Główny kod CPV: 77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09111400-4 - Paliwa drzewne

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wyprodukowania w zakładzie produkcyjnym 480 ton cer-tyfikowanego pelletu drzewnego o średnicy 6 mm lub 8 mm klasy A1 zgodnie z obowiązującą normą PN-EN-ISO-17225-2 lub równoważną, z udostępnionego przez Zamawiającego surow-ca drzewnego w ilości 1296 m3.

Udostępnionym przez Zamawiającego surowcem drzewnym będzie drewno iglaste średnio-wymiarowe stosowe ogólnego stosowania (kategoria jakości S2AP). Warunki techniczne dla drewna średniowymiarowego dostępne są w dokumencie pt. „Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019” https://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/9._drewno_sredniowymiarowe_-_ujednolicono_wg_zarz_54-2020.pdf
Odbiór surowca drzewnego będzie po stronie Wykonawcy usługi (loco las, tzn. odbiór drewna własnym transportem z miejsca składowania w lesie) z lokalizacji i w ilościach wskazanych przez zamawiającego
Oczekiwana minimalna wydajność referencyjna gotowego produktu w postaci pelletu drzew-nego A1 do surowca drzewnego S2AP wynosi 370 kg/m3.
Gotowy produkt w postaci pelletu drzewnego A1 powinien posiadać ważny certyfikat produktu nadany przez jednostkę certyfikującą (np. ENplus® klasy A1, DIN Plus lub równoważny oparty o wspomnianą w punkcie 1.1 normę lub normę równoważną), zapakowany w wytrzymałych workach 15 kg ułożonych na palecie o wadze netto do 1050 kg zabezpieczonej kapturem UV, folią stretch i opisanej w sposób jednoznacznie wskazujący właściciela towaru (Zamawiające-go).
Każda partia przekazanego pelletu powinna być jednorodna pod względem jego średnicy (6 mm lub 8 mm).
Gotowy produkt wykonawca dostarczy pod adres wskazany przez Zamawiającego do tzw. Punktu Dostawy Pelletu.


Dokumenty przedmiotowe norma potwierdzająca PN-EN-ISO-17225-2 lub oświadczenie wy-konawcy potwierdzające zgodność produktu z normą.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Liczba części na, które Wykonawca może złożyć ofertę:
część 2. 240 t pelletu z 648 m3 drewna odbiór z Nadleśnictwa Orneta

4.2.6.) Główny kod CPV: 77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zam-wienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.
3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie-zależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Norma potwierdzająca PN-EN-ISO-17225-2 lub oświadczenie wykonawcy potwierdzające zgodność produktu z normą.
Dokumenty te winny być złożone wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Norma potwierdzająca PN-EN-ISO-17225-2 lub oświadczenie wykonawcy potwierdzające zgodność produktu z normą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl; ePUAP: /pgl_lp_0778/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak