Przetarg

Dostawy pelletu z trocin do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim i do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Jedlnie w sezonie grzewczym 2022-2023

16-11-2022, 09:58

Dane kontaktowe

GMINA ŁADZICE
ul. Wyzwolenia 36,97-561 Ładzice
tel. 44 6840895
fax. 44 6840822
e-mail: gmina@ladzice.pl
http:// www.bip.ladzice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy pelletu z trocin do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim i do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Jedlnie w sezonie grzewczym 2022-2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁADZICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyzwolenia 36

1.5.2.) Miejscowość: Ładzice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-561

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6840895

1.5.8.) Numer faksu: 44 6840822

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ladzice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ladzice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy pelletu z trocin do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim i do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Jedlnie w sezonie grzewczym 2022-2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e27814bc-6576-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440877

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039002/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawy pelletu z trocin do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim i do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Jedlnie w sezonie grzewczym 2022-2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/ portal (Elektroniczna Skrzynka Podawcza, nazwa: Gmina Ładzice adres ePUAP: /tw07lui13x/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej e-mail gmina@ladzice.pl, a także w zakresie przewidzianym ustawą za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz https://www.bip.ladzice.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale 15 SWZ oraz w ust. 1-4 niniejszego rozdziału SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/ portal (Elektroniczna Skrzynka Podawcza, nazwa: Gmina Ładzice adres ePUAP: /tw07lui13x/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej e-mail gmina@ladzice.pl, a także w zakresie przewidzianym ustawą za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz https://www.bip.ladzice.pl/
3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie.
4. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
5. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza komunikacji.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych (w tym m.in. elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu) zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosków oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych( w tym m.in. oświadczeń, elektronicznych kopii dokumentów lub innych informacji) przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
11. Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest w Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Informacja o Identyfikatorze postępowania stanowi dodatek do SWZ. Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej na opcję " Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki "POSTĘPOWANIA".

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.bip.ladzice.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ładzice, 97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, reprezentowana przez Wójta Gminy Ładzice.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: iod@ladzice.pl .
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Dostawy pelletu z trocin do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim i do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Jedlnie w sezonie grzewczym 2022 – 2023”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp .
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, stosowanie do art. 22 RODO .
9. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych; przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPP.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Dostawy pelletu z trocin do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim i do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Jedlnie”, obejmującego sukcesywne dostawy pelletu wraz z transportem i rozładunkiem w sezonie grzewczym 2022-2023 do placówek:
1.1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Jedlnie, Jedlno Pierwsze 33A, 97 – 561 Ładzice.
1.2. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim, Stobiecko Szlacheckie 24 A, 97 – 561 Ładzice.
2. Dostarczony Pellet musi spełniać wymania określone w:
2.1. Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z dnia 4 października 2018 r. poz. 1890);
2.2. Polskiej normie PN-EN ISO 17225-2:2014 oraz zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami określającymi wymagania jakościowe oraz ze Świadectwem jakości wystawionym przez producenta pelletu.
2.3. Parametry pelletu do placówki o której mowa w 1.1 nie mogą być gorsze niż:
• ciepło spalania – min. 17000 kJ/kg,
• wilgotność całkowita do 9%
• zawartość popiołu – do 1%
• średnica – walec o średnicy 50 mm..
2.4. Parametry pelletu do placówki o której mowa w 1.2 nie mogą być gorsze niż:
• ciepło spalania – min. 17650 kJ/kg,
• wilgotność całkowita – do 7%
• zawartość popiołu – do 2,5%
• średnica 6-8 mm

3. Maksymalna ilość całego zamówienia wynosi łącznie do 160 ton pelletu, w tym:
- do placówki wymienionej w pkt 1.1 - do 100 ton pelletu;
- do placówki wymienionej w pkt 1.2 - do 60 ton pelletu.

4. Dostawy będą dokonywane w transzach sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, na zlecenia Zamawiającego realizowane nie później niż w ciągu 3 dni od przekazania danego zlecenia Wykonawcy.
5. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: polegających na sukcesywnej dostawie pelletu z trocin do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim i do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Jedlnie wraz z transportem i rozładunkiem w sezonie grzewczym 2022-2023 - pod warunkiem, że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie 50 % wartości zamówienia podstawowego, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował kryterium „cena ofertowa” (C) – cena ryczałtowa brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wg przypisanej wagi kryterium oceny – 100 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
Uwaga: Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Uwaga: Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w Rozdziale I SWZ. Dane te wskazują parametry wszystkich produktów podlegających dostawie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Uwzględniają także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Dane opisujące przedmiot zamówienia są na tyle precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zastosowania ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o wadze przekraczającej 100 % pkt.

2. W ramach opisanego kryterium w kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik( cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
Cn
Liczba(C) = ----------- x 100 x waga kryterium 100 % punktów
Cb

Gdzie: Cn – cena najniższa wśród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 % – procentowe znaczenie kryterium ceny

3. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert nieodrzuconych przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.
4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma najwyższą punktację.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału SWZ, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
Certyfikat jakości pelletu wydany przez jednostkę oceniającą zgodność jakościową lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę , w języku polskim, wystawiony imiennie na Wykonawcę, jako przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy – obligatoryjne podstawy (przesłanki) wykluczenia.
2) Zamawiający wykluczy także z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi podstawa z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy - dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia – tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3) Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, wobec którego zachodzi podstawa z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), zwaną dalej „specustawą sankcyjną” - i na tej podstawie wykluczeniu z postępowania na podstawie ust. 2 pkt 3) niniejszego rozdziału SWZ podlega:
i. wykonawca wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej
ii. wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej,
iii. wykonawca którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.
3. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w 1)-3) powyżej - Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną ,nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 2a do SWZ.
W/w oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno.
2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wymienione w pkt 4.1.1 ppkt 1 podmiotu udostępniającego te zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 3a do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa każdy z tych podmiotów.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast przedmiotowego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert, w sposób oraz formie określonych w SWZ następujące oświadczenia i dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ,
- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale 18 SWZ oraz o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej „Ustawa o przeciwdziałaniu agresji" (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)– zgodnie z dodatkiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (dodatek nr 3 do SWZ).
-Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 118 ustawy podpisane przez osobę/by uprawnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy(ów) lub tego podmiotu.
-Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
- Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
-Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
-Potwierdzenie wniesienia wadium.
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonego w rozdziale 22.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ESBANKU Banku Spółdzielczym, Filia w Ładzicach, Nr 89 8980 0009 2005 0008 2006 0002 z dopiskiem: „WADIUM: „Dostawy pelletu z trocin do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim i do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Jedlnie w sezonie grzewczym 2022 – 2023” lub „WADIUM:ZPP.271.9.2022”.
UWAGA!
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 lit. b)-d),Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej wystawionej/go na rzecz Zamawiającego (przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 22.
7. Dokument ten musi zachować ważność przez okres wiązania z oferta i umożliwiać jednocześnie Zamawiającemu zrealizowania swojego uprawnienia, nawet jeżeli zdarzenia stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu terminu wiązania z ofertą. W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę w sposób dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium.
8. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 4.3-4.4 rozdz. 15 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy i wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu agresji" (ust. 4.2. rozdziału 15 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
6. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy z którego wynika które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera dodatek nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w dodatku nr 4 do SWZ.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy Wykonawcę , wobec którego zachodzi podstawa z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022., poz. 835)