Przetarg

Przebudowa elewacji i kl. schodowej wraz z odwodnieniem budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 10 w Złotoryi

20-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1,59-500 Złotoryja
tel. 768 779 138
fax. 768 783 120
e-mail: um@zlotoryja.pl
http:// www.zlotoryja.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 613302-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Gmina Miejska Złotoryja: Przebudowa elewacji i kl. schodowej wraz z odwodnieniem budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 10 w Złotoryi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Złotoryja, krajowy numer identyfikacyjny 39064765300000, ul. Pl. Orląt Lwowskich  1 , 59-500  Złotoryja, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 779 138, e-mail um@zlotoryja.pl, faks 768 783 120.
Adres strony internetowej (URL): www.zlotoryja.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zlotoryja.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa elewacji i kl. schodowej wraz z odwodnieniem budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 10 w Złotoryi
Numer referencyjny: WM.7021.2.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa elewacji i kl. schodowej wraz z odwodnieniem budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 10 w Złotoryi, polegającą na wymianie tynków zewnętrznych z wykonaniem kolorystyki, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych oraz remoncie tynków i powłok malarskich na klatkach schodowych wraz z remontem schodów drewnianych.Roboty będą polegać m.in. na:1. Prace przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy, ustawienie rusztowań.2. Roboty rozbiórkowe - demontaż obróbek blacharskich i rynien, skucie tynków, demontaż kratokiennych.3. Naprawa zarysowań ścian w technologii systemowej StatiCal.4. Wykonanie wieńców ścian zewnętrznych w technologii j.w.5. Wykonanie nowych tynków renowacyjnych do poziomu ~ 3,0 (strop nad parterem) w technologiiKreisel.6. Wykonanie tynków zwykłych zabezpieczonych siatką na elewacjach powyżej poziomu stropu nadparterem w technologii j.w.7. Renowacja gzymsów i oczyszczenie detali architektonicznych.8. Renowacja stolarki drzwiowej frontowej, wymiana stolarki okiennej.9. Wykonanie obróbek i rur spustowych z blachy tytanowo - cynkowej.10. Rozbiórka chodników i opasek, roboty ziemne w celu renowacji tynków i wykonania izolacji ścianfundamentowych.11. Wykonanie powłokowej izolacji przeciwwilgociowej z emulsji asfaltowych zabezpieczonych foliąkubełkową do głębokości posadowienia.12. Zasypanie wykopów, odtworzenie chodników i wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki brukowej.13 Malowanie elewacji farbą silikatową.14. Remont tynków na klatkach schodowych.15. Wykonanie okładzin z płyt GKF na drewnianych sufitach klatek schodowych.16. Wymiana zużytych podłóg drewnianych na klatkach schodowych.17. Naprawa i wyrównanie posadzek cementowych na parterze klatek, wykonanie okładzin z płytekceramicznych gress.18. Wymiana zużytych stopni i podstopnic schodów drewnianych.19. Malowanie ścian i sufitów.20. Malowania podłóg i schodów drewnianych.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421000-4
45411000-4
45442100-8
45320000-6
45410000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 175
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje Kierownikiem budowy posiadającym wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, że jest wpisany na listę właściwej Izby Inżynierów Budownictwa
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z OFERTĄ Wykonawca składa a) oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, o którym mowa w art. 25a ust 1, wstępnie potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.b) zobowiązanie innego innego przedmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia.c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z którego wynika przedmiotowe pełnomocnictwo.d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty( orginał lub kopia potwierdzona ,,za zgodność z orginałem") oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Cena40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiająca przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu, w tym zmiany terminu umownego w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1. niekorzystnych warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonywanie części przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji; w takim wypadku: a)Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosku o przedłużenie terminu, oraz wykazać zaistniałe przesłanki do przedłużenia terminu; b) Kierownik budowy zobowiązany będzie dokonać wpis w dzienniku budowy o panujących warunkach atmosferycznych i ewentualnym wstrzymaniu budowy; c) termin wykonania zostanie przedłużony o ilość dni, w których wystąpiły niesprzyjające warunki;2. wprowadzenia Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcę;3. zmiany konta bankowego; 4. zmiany Kierownika budowy 5. zmiany przepisów w trakcie realizowanego zadania, które skutkują potrzebą dokonania zmian w projekcie lub uzgodnieniach; 6. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 7. gdy, Zamawiająca dokonała zmiany sposobu wykonania, technologii części przedmiotu umowy czego nie można było przewidzieć, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy; 8. rezygnacji przez Zamawiającą z części robót i związaną z tym zmianą kwoty wynagrodzenia; 8. konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych; 9. konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń uprawnionych organów administracyjnych np. nadzoru budowlanego, itp.; 10. Wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającą lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 11. na skutek siły wyższej; Wykonawca udokumentuje wystąpienie przesłanek z pkt 1 – 9, 12 – 15 i zawiadomi Zamawiającą o okolicznościach uzasadniających zmiany w terminie 14 dni od dnia powstania działania uzasadniającego zmiany. Okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju spowodowanego wystąpieniem, co najmniej jednej z w/w okoliczności. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie aneks wraz z uzasadnieniem podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającą
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w/s ochrony osób fizycznych w/z z przetwarzaniem danych osobowych i w/s swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Urząd Miejski w Złotoryi informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych: 1. Administratorem Danych (AD) osobowych jest Urząd Miejski w Złotoryi oraz Gmina Miejska Złotoryja, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja. 2. W Urzędzie powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD). 3. Jeśli mają Państwo pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z IOD (iod@zlotoryja.pl). 4. Państwa dane przetwarzane są: a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie oraz Gminie Miejskiej; b) w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miejskiej; c) w oparciu o zgody na przetwarzanie danych osobowych; 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z AD przetwarzają dane dla których Administratorem Danych jest Urząd Miejski oraz Gmina Miejska Złotoryja; 6. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 7. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo uzyskania kopii tych danych; b) prawo do sprostowania lub poprawienia danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO); 8. W przypadku, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 9. W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 10. Dalszych informacji nt. przetwarzania danych osobowych udzielą Państwu IOD oraz pracownicy merytoryczni.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH