Przetarg

Remont i przebudowa Kina Zbyszek (Etap VI). Wymiana ślusarki obejmująca drzwi i witryny okienne.

21-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
Świdnicka 23,58-200 Dzierżoniów
tel. 74 64 64 660,
fax. 74 831 44 64
e-mail: przetargi@dok.pl, dok@dok.pl
http:// https://www.e-bip.org.pl/dok

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 542458-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury: Remont i przebudowa Kina Zbyszek (Etap VI). Wymiana ślusarki obejmująca drzwi i witryny okienne.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 89130405200000, ul. Świdnicka  23 , 58-200  Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 64 64 660, , e-mail przetargi@dok.pl, dok@dok.pl, faks 74 831 44 64.
Adres strony internetowej (URL): https://www.e-bip.org.pl/dok
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.e-bip.org.pl/dok

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Adres:
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów, sekretariat - pokój nr 10 (I piętro).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa Kina Zbyszek (Etap VI). Wymiana ślusarki obejmująca drzwi i witryny okienne.
Numer referencyjny: ZP/1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie i modernizacji ślusarki obejmującej drzwi i witryny okienne w budynku Kina Zbyszek przy ul. Świdnickiej 25 w Dzierżoniowie.Główny kod CPV: 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej.Dodatkowe kody CPV: 45421100-5 instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów.2. Zadanie polega w szczególności na: 1) demontażu drzwi, ościeżnic i witryn wskazanych w przedmiarze robót oraz rysunkach parteru i piętra z projektu budowlanego,2) wywiezieniu i utylizacji odpadów powstałych przy robotach demontażowych,3) przygotowaniu otworów okiennych i drzwiowych do montażu nowej stolarki,4) wykonaniu przesklepienia otworu drzwiowego do drzwi dwuskrzydłowych przy scenie obiektu,5) zamurowaniu bloczkami z betonu komórkowego otworu nad przesklepieniem przemurowanego nadproża,6) montażu ościeżnic i drzwi, okna na klatce schodowej oraz przeszklonych witryn wskazanych w dokumentach przetargowych wraz z odpowiednią obróbką zaprawową, blacharską itp.,7) montażu szklanego daszku na zawiesiach nad wejściem frontowym do budynku kina. Zakres robót obejmuje miejsca zaznaczone kolorem żółtym na rysunkach załączonych do dokumentacji przetargowej. Wyszczególnienie stolarki drzwiowej, okiennej i witryn:1) stolarka drzwiowa zewnętrzne:a) D11 drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (2 szt. P, 2 szt. L) – 4 szt., pow. 12m2b) D14 drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (L)– 1 szt., pow. 2,4 m2c) D12 drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (L/P)– 1 szt., pow. 5,7 m2d) D16 drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (L) – 4 szt., pow. 7,2 m22) stolarka drzwiowa wewnętrzna:a) D8 drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wygłuszone (P) – 1 szt., pow. 2,8 m2, 3) witryny aluminiowe:a) witryna 1 - pow. 79,904 m2b) witryna 2 – pow. 50,601 m24) stolarka okienna:a) 02 okno aluminiowe – 1 szt., powierzchnia 4,080 m2.Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (dokumenty dostępne są do wglądu w siedzibie zamawiającego) oraz ze sztuką budowlaną. Okna, drzwi, witryny oraz szklany daszek nad wejściem frontowym powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.Zadanie zakończyć należy przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji odbiorowej.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja:- rysunek nr 12.2 - witryny – załącznik nr 12 do siwz,- rysunek nr 13 – zestawienie drzwi – załącznik nr 13 do siwz,- rysunek nr 12.1 – zestawienie okien i drzwi – załącznik nr 14 do siwz,- rysunek nr 2 – elewacja północno-wschodnia – załącznik nr 15 do siwz,- rysunek nr 3 – elewacja północno-zachodnia – załącznik nr 16 do siwz,- rysunek nr 5 – elewacja południowo-wschodnia – załącznik nr 17 do siwz,- rysunek nr 7 – rzut parteru – załącznik nr 18 do siwz,- rysunek nr 8 – rzut piętra – załącznik nr 19 do siwz,- przedmiar robót – przedmiar stanowi narzędzie pomocnicze do wyceny, sporządzenia oferty i wykonania zamówienia (Wykonawca samodzielnie kwalifikuje niezbędne roboty) – załącznik nr 20 do siwz.4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały użyte do robót budowlanych muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.5. Wykonawca zapozna się z miejscem realizacji zamówienia i dokumentacją projektową przed złożeniem oferty.6. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy. Okres rękojmi ustala się równym okresowi gwarancji.7. Wykonawca zobowiązuje się do:1) protokolarnego przejęcia placu budowy oraz jego zabezpieczenia i należytego utrzymania,2) poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia i wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających z dokumentacji oraz zobowiązań wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii oraz tych, które wykonawca zobowiązany jest uzyskać w trakcie realizacji robót budowlanych,3) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,4) systematycznego wywozu materiału i gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów, 5) wykonania badań, sprawdzeń i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych oraz wszelkich badań odbiorowych,6) organizacji miejsca składowania materiałów - zabrania się składowania materiałów na ciągach komunikacyjnych,7) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres realizacji robót.3.8. W przypadku, gdy w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza przy wykonywaniu robót budowlanych wykorzystanie technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod warunkiem, że ich parametry techniczne i funkcjonalne będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach. Oferowane materiały i urządzenia równoważne muszą zagwarantować realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że podane w projektach budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45421000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-09

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań, co do tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. W zakresie tego warunku wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na zakup materiałów.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tzn. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (opisanemu w pkt. 3 niniejszej SIWZ), w tym co najmniej jednej dotyczącej budynku użyteczności publicznej, o wartości robót co najmniej 200 000 PLN brutto.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Załącznik nr 4 i 5 do siwz.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2 do siwz. 2. Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (chyba, że dokument jest możliwy do pobrania w formie elektronicznej w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych).3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22a Pzp), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do siwz) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do siwz.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do siwz.2. Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do siwz spełniających wymagania określone w punkcie 5.2. siwz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.3. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do siwz, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. siwz wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami.4. Oświadczenie składane w formularzu ofertowym, że wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do siwz.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do siwz.3. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 8 do siwz.4. Oświadczenie RODO - załącznik nr 9 do siwz.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ryczałtowa brutto90,00
Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie, tj. na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych oraz na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 2, 3, 4 i 5 tej ustawy. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-04, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH