Przetarg

Montaż drzwi automatycznych w budynkach Inspektoratów Augustów, Siemiatycze i Suwałki Oddziału ZUS w Białymstoku

20-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
ul. Młynowa 29,15-404 Białystok
tel. 085/7486464,
fax. 085 748 64 66
e-mail: zamowienia.bialystok@zus.pl,
http:// www.zus.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 525554-N-2020 z dnia 2020-03-20 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku: Montaż drzwi automatycznych w budynkach Inspektoratów Augustów, Siemiatycze i Suwałki Oddziału ZUS w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Młynowa  29 , 15-404  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085/7486464, , e-mail zamowienia.bialystok@zus.pl, , faks 085 748 64 66.
Adres strony internetowej (URL): www.zus.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja ubezpieczenia społecznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zus.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż drzwi automatycznych w budynkach Inspektoratów Augustów, Siemiatycze i Suwałki Oddziału ZUS w Białymstoku
Numer referencyjny: 010000/271/1/2020-ZAP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż starych drzwi oraz montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi w budynkach Inspektoratów ZUS w: 1) Augustowie (Augustów, ul. Hoża 8); 2) Siemiatyczach (Siemiatycze, ul. Ogrodowa 5); 3) Suwałkach (Suwałki, ul. 1 Maja 33). 2. Roboty objęte zakresem zamówienia obejmują: a) niezbędne prace elektryczne, b) uruchomienie drzwi z wykonaniem badań i sprawdzeń, c) montaż wraz z podłączeniem kurtyn powietrznych przy wyznaczonych drzwiach, d) niezbędne prace wykończeniowe. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób realizacji przedmiotu umowy określony został w przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, projekcie wykonawczym oraz opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy załączonymi do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45421100-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45442100-8
45331000-6
45312100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia dla każdej z części: 10 tygodni, licząc od dnia przekazania terenu budowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w zakresie I części zamówienia (Dostosowanie wejścia budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Inspektoracie w Augustowie – wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapu i drzwi z wiatrołapu do holu głównego): wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane których zakres obejmował w szczególności instalację/wymianę drzwi na automatyczne i był o wartości min. 50 tys. zł każdy, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; b) w zakresie II części zamówienia (Dostosowanie wejścia budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Inspektoracie w Siemiatyczach – wymiana drzwi wejściowych do SOK): wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane których zakres obejmował w szczególności instalację/wymianę drzwi na automatyczne i był o wartości min. 25 tys. zł każdy, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; c) w zakresie III części zamówienia (Dostosowanie wejścia budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Inspektoracie w Suwałkach – wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapu i drzwi z wiatrołapu do SOK): wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane których zakres obejmował w szczególności instalację/wymianę drzwi na automatyczne i był o wartości min. 50 tys. zł każde, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część winien wykazać spełnienie warunku dla każdej z części oddzielnie, jednakże Zamawiający również uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane których zakres obejmował w szczególności instalację/wymianę drzwi na automatyczne o wartości minimalnej równej sumie wartości wskazanych dla części na które składa ofertę (np. przy składaniu oferty na wszystkie części: min 2 roboty, o których mowa powyżej o wartości 125 tys. zł każda).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz wykonanych przez Wykonawcę (zakończonych) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień (umów) z podaniem jego przedmiotu, dat wykonania i odbiorców [wg załącznika nr 2 do SIWZ]. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 1) Część I: Dostosowanie wejścia budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Inspektoracie w Augustowie – wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapu i drzwi z wiatrołapu do holu głównego: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 2) Część II: Dostosowanie wejścia budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Inspektoracie w Siemiatyczach – wymiana drzwi wejściowych do SOK: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 3) Część III: Dostosowanie wejścia budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Inspektoracie w Suwałkach – wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapu i drzwi z wiatrołapu do SOK: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 1. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie i Centrum Korporacyjne w Warszawie: 41 1020 5590 0000 0702 9010 7016. 2. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-5, należy złożyć w formie oryginału w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, 15 – 404 Białystok, budynek B, II piętro, pok. 201. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 3. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Zamawiający zwróci wadia wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, a) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,a ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres dodatkowej gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony obligatoryjny okres gwarancji 36 miesięcy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-17, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j.polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2020 r., w budynku B przy ul. Młynowej 29 w Białymstoku, II piętro, pok. 214 o godzinie 11:15. 2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: Mirosław Sienkiewicz, tel. 85 7486 444, oraz Andrzej Wiśniewski, Tomasz Łukaszuk, tel. 85 74 86 748, faks 85 74 86 907
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostosowanie wejścia budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Inspektoracie w Augustowie – wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapu i drzwi z wiatrołapu do holu głównego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje: a) demontaż starych drzwi wejściowych (1) do przedsionka i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozsuwanych automatycznie; b) demontaż starych drzwi wejściowych (2) do przedsionka i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozwieralnych bezpieczeństwa (z naświetlem nieotwieranym); c) demontaż starych drzwi wejściowych (1) do holu i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozsuwanych automatycznie; d) demontaż starych drzwi wejściowych (2) do holu głównego i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozwieralnych bezpieczeństwa (z naświetlem nieotwieranym). 2. Roboty objęte zakresem zamówienia obejmują: a) niezbędne prace elektryczne, b) uruchomienie drzwi z wykonaniem badań i sprawdzeń, c) montaż wraz z podłączeniem nad drzwiami wejściowymi (1) do holu głównego oraz nad drzwiami wejściowymi (1) do przedsionka, dwóch kurtyn powietrznych, d) niezbędne prace wykończeniowe. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób realizacji przedmiotu umowy określony został w przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, projekcie wykonawczym oraz opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy załączonymi do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421100-5, 45442100-8, 45331000-6, 45312100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres dodatkowej gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony obligatoryjny okres gwarancji 36 miesięcy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu przekazania terenu budowy.


Część nr: 2Nazwa: Dostosowanie wejścia budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Inspektoracie w Siemiatyczach – wymiana drzwi wejściowych do SOK.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje: a) demontaż starych drzwi wejściowych do holu i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozsuwanych automatycznie; b) demontaż starych drzwi wejściowych do Sali Obsługi Klienta i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozsuwanych automatycznie. 2. Roboty objęte zakresem zamówienia obejmują: a) niezbędne prace elektryczne, b) uruchomienie drzwi z wykonaniem badań i sprawdzeń, c) montaż wraz z podłączeniem nad drzwiami wejściowymi do holu głównego jednej kurtyny powietrznej, d) niezbędne prace wykończeniowe. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób realizacji przedmiotu umowy określony został w przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, projekcie wykonawczym oraz opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy załączonymi do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421100-5, 45442100-8, 45331000-6, 45312100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres dodatkowej gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony obligatoryjny okres gwarancji 36 miesięcy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu przekazania terenu budowy.


Część nr: 3Nazwa: Dostosowanie wejścia budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Inspektoracie w Suwałkach – wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapu i drzwi z wiatrołapu do SOK.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje: a) demontaż starych drzwi wejściowych (1) do przedsionka i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozsuwanych automatycznie; b) demontaż starych drzwi wejściowych (2) do przedsionka i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozwieralnych bezpieczeństwa (z naświetlem nieotwieranym); c) demontaż starych drzwi wejściowych (1) do holu głównego SOK i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozsuwanych automatycznie; d) demontaż starych drzwi wejściowych (2) do holu głównego SOK i montaż w miejscu istniejących drzwi (w razie potrzeby wraz z powiększeniem otworu) nowych drzwi rozwieralnych bezpieczeństwa (z naświetlem nieotwieranym). 2. Roboty objęte zakresem zamówienia obejmują: a) niezbędne prace elektryczne, b) uruchomienie drzwi z wykonaniem badań i sprawdzeń, c) montaż wraz z podłączeniem nad drzwiami wejściowymi (1) do holu głównego SOK jednej kurtyny powietrznej, d) niezbędne prace wykończeniowe. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób realizacji przedmiotu umowy określony został w przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, projekcie wykonawczym oraz opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy załączonymi do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421100-5, 45442100-8, 45331000-6, 45312100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres dodatkowej gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony obligatoryjny okres gwarancji 36 miesięcy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu przekazania terenu budowy.