Przetarg

Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 7 części)

08-10-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57,60-770 Poznań
tel. 61 8964800; 8694801
fax. 61 8694809
e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
http:// www.zkzl.poznan.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 607438-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 7 części)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57 , 60-770  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809.
Adres strony internetowej (URL): www.zkzl.poznan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zkzl.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 7 części)
Numer referencyjny: DOA.201.68/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części:1) Część I - POK 1 obejmująca 20 nieruchomości,2) Część II - POK 2 obejmująca 27 nieruchomości,3) Część III - POK 2 obejmująca 26 nieruchomości,4) Część IV - POK 3 obejmująca 29 nieruchomości,5) Część V - POK 4 obejmująca 18 nieruchomości,6) Część VI - POK 4 obejmująca 18 nieruchomości,7) Część VII - POK 5 obejmująca 19 nieruchomości.Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia wskazane w pkt 3.1 SIWZ nieruchomości mają charakter mieszkalny, z wyjątkiem nieruchomości:część II - ul. Darzyborskiej 15C m 2 (świetlica fundacji BARKA), część IV - Al. Marcinkowskiego 20A oraz część VI - ul. Przemysłowej 45 (Polski Związek Głuchych), które są lokalami użytkowymi. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla lokali mieszkalnych należy przyjąć podatek od towarów i usług według stawki VAT w wysokości 8 %, natomiast dla lokali użytkowych należy przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 23 %.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:a) Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej - dla wskazanych adresów.b) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym, jeśli zachodzi taka konieczność, pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego).c) Przedmiary robót oraz STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45421000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421130-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 182
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) część I: a) od 1) do 14) - 16 tygodni (w tym wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę termin wynosi 26 tygodni,b) od 15) do 20) - 10 tygodni,2) część II: a) od 1) do 4) - 16 tygodni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę termin wynosi 26 tygodni,b) od 5) do 27) - 10 tygodni,3) część III: 10 tygodni,4) część IV: a) od 1) do 8) - 16 tygodni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę termin wynosi 26 tygodni,b) od 9) do 29) - 10 tygodni,5) część V: a) od 1) do 4) - 16 tygodni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę termin wynosi 26 tygodni,b) od 5) do 18) - 10 tygodni,6) część VI: 10 tygodni,7) część VII: a) od 1) do 14) - 16 tygodni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę termin wynosi 26 tygodni,b) od 15) do 19) - 10 tygodni,licząc od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie Zamawiającemu zakończenie robót powinno nastąpić na 7 dni przed upływem terminu na wykonanie robót.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca:a) wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonanie wymiany stolarki okiennej lub drzwiowej w ilości: - dla części I - min. 15 szt., - dla części II - min. 20 szt., - dla części III - min. 20 szt., - dla części IV - min. 20 szt., - dla części V - min. 15 szt., - dla części VI - min. 15 szt., - dla części VII - min. 15 szt.W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej części Zamawiający wymaga wykonania wymiany stolarki okiennej lub drzwiowej w ilości min. 30 szt.b) wykazał, że będzie dysponował w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert5) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - zał. nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zał. nr 5 do SIWZ.2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 6 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz których były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt 13.2, 13.3, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11 SIWZ oraz dokumenty dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (zał. nr 4) dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów.2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.8, 13.9, 13.10, 13.11 SIWZ.3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w pkt 13.8-13.10 SIWZ przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,b. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 13.8-13.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone, przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub tej osoby.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia - przed upływem terminu składania ofert - wadium w kwocie 36.500,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset zł 00/100), w tym dla części:1) I - 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100),2) II - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100),3) III - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100),4) IV - 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100),5) V - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100),6) VI - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100),7) VII - 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100).W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część należy wnieść wadium w kwocie będącej sumą wadiów dla poszczególnych zadań, na które jest składana oferta.W tytule przelewu należy wskazać numer części, na jaką zostało wniesione wadium.Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na nieoprocentowane konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto95,00
Okres gwarancji na wykonane prace5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w przypadkach i na warunkach określonych w paragrafie 12 Istotnych Postanowień Umownych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Oferty należy złożyć do dnia 24.10.2019 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.10.2019 r. godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, na sali konferencyjnej na 3 piętrze.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: POK 1 obejmująca 20 nieruchomości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części - dot. Część I - POK 1 obejmująca 20 nieruchomości.Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia wskazane w pkt 3.1 SIWZ nieruchomości mają charakter mieszkalny, z wyjątkiem nieruchomości:część II - ul. Darzyborskiej 15C m 2 (świetlica fundacji BARKA), część IV - Al. Marcinkowskiego 20A oraz część VI - ul. Przemysłowej 45 (Polski Związek Głuchych), które są lokalami użytkowymi. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla lokali mieszkalnych należy przyjąć podatek od towarów i usług według stawki VAT w wysokości 8 %, natomiast dla lokali użytkowych należy przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 23 %.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:a) Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej - dla wskazanych adresów.b) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym, jeśli zachodzi taka konieczność, pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego).c) Przedmiary robót oraz STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421000-4, 45421130-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 182
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto95,00
Okres gwarancji na wykonane prace5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia - część I: a) od 1) do 14) - 16 tygodni (w tym wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę termin wynosi 26 tygodni,b) od 15) do 20) - 10 tygodni,licząc od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie Zamawiającemu zakończenie robót powinno nastąpić na 7 dni przed upływem terminu na wykonanie robót.


Część nr: 2Nazwa: POK 2 obejmująca 27 nieruchomości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części - dot. część II - POK 2 obejmująca 27 nieruchomości.Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia wskazane w pkt 3.1 SIWZ nieruchomości mają charakter mieszkalny, z wyjątkiem nieruchomości:część II - ul. Darzyborskiej 15C m 2 (świetlica fundacji BARKA), część IV - Al. Marcinkowskiego 20A oraz część VI - ul. Przemysłowej 45 (Polski Związek Głuchych), które są lokalami użytkowymi. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla lokali mieszkalnych należy przyjąć podatek od towarów i usług według stawki VAT w wysokości 8 %, natomiast dla lokali użytkowych należy przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 23 %.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:a) Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej - dla wskazanych adresów.b) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym, jeśli zachodzi taka konieczność, pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego).c) Przedmiary robót oraz STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421000-4, 45421130-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 182
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto95,00
Okres gwarancji na wykonane prace5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia - część II: a) od 1) do 4) - 16 tygodni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę termin wynosi 26 tygodni,b) od 5) do 27) - 10 tygodni,licząc od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie Zamawiającemu zakończenie robót powinno nastąpić na 7 dni przed upływem terminu na wykonanie robót.


Część nr: 3Nazwa: POK 2 obejmująca 26 nieruchomości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części - dot. część III - POK 2 obejmująca 26 nieruchomości.Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia wskazane w pkt 3.1 SIWZ nieruchomości mają charakter mieszkalny, z wyjątkiem nieruchomości:część II - ul. Darzyborskiej 15C m 2 (świetlica fundacji BARKA), część IV - Al. Marcinkowskiego 20A oraz część VI - ul. Przemysłowej 45 (Polski Związek Głuchych), które są lokalami użytkowymi. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla lokali mieszkalnych należy przyjąć podatek od towarów i usług według stawki VAT w wysokości 8 %, natomiast dla lokali użytkowych należy przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 23 %.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:a) Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej - dla wskazanych adresów.b) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym, jeśli zachodzi taka konieczność, pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego).c) Przedmiary robót oraz STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421000-4, 45421130-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto95,00
Okres gwarancji na wykonane prace5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia - część III: 10 tygodni, licząc od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie Zamawiającemu zakończenie robót powinno nastąpić na 7 dni przed upływem terminu na wykonanie robót.


Część nr: 4Nazwa: POK 3 obejmująca 29 nieruchomości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części - dot. część IV - POK 3 obejmująca 29 nieruchomości.Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia wskazane w pkt 3.1 SIWZ nieruchomości mają charakter mieszkalny, z wyjątkiem nieruchomości:część II - ul. Darzyborskiej 15C m 2 (świetlica fundacji BARKA), część IV - Al. Marcinkowskiego 20A oraz część VI - ul. Przemysłowej 45 (Polski Związek Głuchych), które są lokalami użytkowymi. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla lokali mieszkalnych należy przyjąć podatek od towarów i usług według stawki VAT w wysokości 8 %, natomiast dla lokali użytkowych należy przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 23 %.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:a) Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej - dla wskazanych adresów.b) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym, jeśli zachodzi taka konieczność, pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego).c) Przedmiary robót oraz STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421000-4, 45421130-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 182
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto95,00
Okres gwarancji na wykonane prace5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia - część IV: a) od 1) do 8) - 16 tygodni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę termin wynosi 26 tygodni,b) od 9) do 29) - 10 tygodni,licząc od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie Zamawiającemu zakończenie robót powinno nastąpić na 7 dni przed upływem terminu na wykonanie robót.


Część nr: 5Nazwa: POK 4 obejmująca 18 nieruchomości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części - dot. część V - POK 4 obejmująca 18 nieruchomości.Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia wskazane w pkt 3.1 SIWZ nieruchomości mają charakter mieszkalny, z wyjątkiem nieruchomości:część II - ul. Darzyborskiej 15C m 2 (świetlica fundacji BARKA), część IV - Al. Marcinkowskiego 20A oraz część VI - ul. Przemysłowej 45 (Polski Związek Głuchych), które są lokalami użytkowymi. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla lokali mieszkalnych należy przyjąć podatek od towarów i usług według stawki VAT w wysokości 8 %, natomiast dla lokali użytkowych należy przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 23 %.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:a) Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej - dla wskazanych adresów.b) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym, jeśli zachodzi taka konieczność, pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego).c) Przedmiary robót oraz STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421000-4, 45421130-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 182
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto95,00
Okres gwarancji na wykonane prace5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia - część V: a) od 1) do 4) - 16 tygodni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę termin wynosi 26 tygodni,b) od 5) do 18) - 10 tygodni,licząc od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie Zamawiającemu zakończenie robót powinno nastąpić na 7 dni przed upływem terminu na wykonanie robót.


Część nr: 6Nazwa: POK 4 obejmująca 18 nieruchomości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części - dot. część VI - POK 4 obejmująca 18 nieruchomości.Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia wskazane w pkt 3.1 SIWZ nieruchomości mają charakter mieszkalny, z wyjątkiem nieruchomości:część II - ul. Darzyborskiej 15C m 2 (świetlica fundacji BARKA), część IV - Al. Marcinkowskiego 20A oraz część VI - ul. Przemysłowej 45 (Polski Związek Głuchych), które są lokalami użytkowymi. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla lokali mieszkalnych należy przyjąć podatek od towarów i usług według stawki VAT w wysokości 8 %, natomiast dla lokali użytkowych należy przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 23 %.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:a) Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej - dla wskazanych adresów.b) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym, jeśli zachodzi taka konieczność, pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego).c) Przedmiary robót oraz STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421000-4, 45421130-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto95,00
Okres gwarancji na wykonane prace5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia - część VI: 10 tygodni, licząc od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie Zamawiającemu zakończenie robót powinno nastąpić na 7 dni przed upływem terminu na wykonanie robót.


Część nr: 7Nazwa: POK 5 obejmująca 19 nieruchomości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części - dot. część VII - POK 5 obejmująca 19 nieruchomości.Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia wskazane w pkt 3.1 SIWZ nieruchomości mają charakter mieszkalny, z wyjątkiem nieruchomości:część II - ul. Darzyborskiej 15C m 2 (świetlica fundacji BARKA), część IV - Al. Marcinkowskiego 20A oraz część VI - ul. Przemysłowej 45 (Polski Związek Głuchych), które są lokalami użytkowymi. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla lokali mieszkalnych należy przyjąć podatek od towarów i usług według stawki VAT w wysokości 8 %, natomiast dla lokali użytkowych należy przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 23 %.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:a) Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej - dla wskazanych adresów.b) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym, jeśli zachodzi taka konieczność, pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego).c) Przedmiary robót oraz STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421000-4, 45421130-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 182
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto95,00
Okres gwarancji na wykonane prace5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia - część VII: a) od 1) do 14) - 16 tygodni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę termin wynosi 26 tygodni,b) od 15) do 19) - 10 tygodni,licząc od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie Zamawiającemu zakończenie robót powinno nastąpić na 7 dni przed upływem terminu na wykonanie robót.