Przetarg

Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020

09-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Szubin
ul. Kcyńska 12,89-200 Szubin
tel. 523 910 700
fax. 52 384 80 71
e-mail: um@szubin.pl
http:// www.bip.szubin.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 594714-N-2019 z dnia 2019-09-09 r.

Gmina Szubin: Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szubin, krajowy numer identyfikacyjny 92350910000000, ul. ul. Kcyńska  12 , 89-200  Szubin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 910 700, e-mail um@szubin.pl, faks 52 384 80 71.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.szubin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.szubin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, posłańca, osobiście
Adres:
Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, p.12 Biuro Obsługi Klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020
Numer referencyjny: ZP.271.23.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający podzielił zamówienie na siedem części oraz dopuścił możliwość złożenia oferty na jedno, kilka lub wszystkie części zamówienia.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do obiektów, budynków należących do Gminy Szubin lub jednostek organizacyjnych, znajdujących się na terenie gminy Szubin według szczegółowego opisu poszczególnych części:Część 1Zamówienie dotyczy dostawy węgla kamiennego ,,kostka" o wartości kalorycznej minimum 26.000 J/kg, na okres grzewczy 2019/2020 do niżej wymienionych obiektów na terenie gminy Szubin:Stadion Miejski w Szubinie, ul. Jana Pawła II 14, 89-200 Szubin - 20 MgŚwietlica Wiejska, Dąbrówka Słupska 21 - 1,5 MgŚwietlica Wiejska, Słonawy 28 - 6,0 MgŚwietlica Wiejska, Smolniki 11 - 1,0 MgCzęść 2Zamówienie dotyczy dostawy miału węglowego o wartości kalorycznej minimum 23.000 J/kg, w którym udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15%, na okres grzewczy 2019/2020 do niżej wymienionych obiektów na terenie gminy Szubin:Świetlica Wiejska, Zamość, ul. Wierzbowa 1 - 12 MgŚwietlica Wiejska, Królikowo, ul. Chraplewska 1 - 21 MgCzęść 3Zamówienie dotyczy dostawy węgla ,,ekogroszek" o wartości kalorycznej minimum 23.000 J/kg, granulacie 5-25 mm na okres grzewczy 2019/2020 do niżej wymienionych obiektów na terenie gminy Szubin:Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szubinie, ul Mostowa 14 - 20 MgDostawa musi odbywać się środkiem transportu o ładowności do 5 ton, w przeciwnym razie dostawa nie zostanie odebrana.Część 4Zamówienie dotyczy dostawy węgla koks gruby o wartości kalorycznej minimum 27.000 J/kg na okres grzewczy 2019/2020 do budynku mieszkalnego w Szubinie, ul. Kościuszki 18 - 36 Mg. Dostawa musi odbywać się środkiem transportu o ładowności do 5 ton, w przeciwnym razie dostawa nie zostanie odebrana.Część 5Zamówienie dotyczy dostawy ,,pelletu" luzem. Dostarczony opał musi posiadać certyfikat DIN PLUS o następujących parametrach: - średnica pelletu - 6 lub 8 mm,- długość - do 50 mm,- zawartość siarki - max 0,03%,- zawartość popiołu - max 0,36%,- wilgotność do 5,00%,- ciepło spalania 20500kJ/kg,- skład paliwa - trocina mieszana z drewna iglastego i liściastego,- wartość opałowa - nie mniej niż 19000 kJ/kg,- gęstość (ciężar właściwy) - 1,28kg/dm3.na okres grzewczy 2019/2020 do niżej wymienionych obiektów na terenie gminy Szubin:Szkoła Podstawowa w Rynarzewie, ul. Strażacka 20 - 120 MgŚwietlica Wiejska, Ciężkowo 10 - 2,0 MgŚwietlica Wiejska, Retkowo 37a - 2,0 MgŚwietlica Wiejska, Kornelin 10 - 0,2 MgOpał powinien być dostarczony wraz z rozładunkiem:a) luzem, w samowyładowczej cysternie do 24 ton, złącze 100 mm - do Szkoły Podstawowej w Rynarzewie;b) w workach - do świetlicy Wiejskiej W Ciężkowie, Retkowie i Kornelinie.Opał powinien spełniać normy określone w certyfikacie ,,DIN PLUS ".Część 6 Zamówienie dotyczy dostawy opału - gazu propan na okres grzewczy 2019/2020 do niżej wymienionych obiektów na terenie gminy Szubin:Świetlicy Wiejskiej w Wąsoszu - 4000 lŚwietlicy Wiejskiej w Żędowie - 4500 lŚwietlicy Wiejskiej w Rynarzewie - 10000 lObserwatorium astronomicznego w Niedźwiadach - 8000 lCzęść 7Zamówienie dotyczy dostawy opału oleju opałowego grzewczego spełniającego normę PN-C-96024:2011. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, załadunek, transport, wyładunek w miejscu odbioru.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia (na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko) oleju opałowego grzewczego oraz rozładunku (przepompowania) oleju opałowego grzewczego do zbiorników znajdujących się w następujących obiektach:Szkoła Podstawowa w Królikowie, ul Szkolna 7 - 30000 lSzkoła Podstawowa w Kołaczkowie, ul Szkolna 6 - 30000 lŚwietlica Wiejska w Chomętowie - 1500 lŚwietlica Wiejska w Starym Jarużynie - 1500 l2. W sytuacji, gdy zamawiający wskazuje w dokumentacji (SIWZ i załącznikach) postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, to zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport, wyładunek do miejsca przeznaczenia (wykaz punktów odbioru/płatników znajduje się w załącznikach do wzorów umów) oraz zatankowanie gazu płynnego lub oleju opałowego grzewczego do zbiorników w miejscu przeznaczenia. Umowy na realizację przedmiotu zamówienia zostaną zawarte odrębnie dla każdej części zamówienia zgodnie z Istotnymi postanowieniami umów dla każdej części zamówienia.4. Dostawy będą się odbywały sukcesywnie w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie zleceń Zamawiającego/Płatnika (punktu odbioru), określających rodzaj opału, wielkość i miejsce dostawy. Podpisane zamówienie może być dostarczone wykonawcy faxem lub mailem. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia otrzymania zamówienia w takiej formie, w jakiej je otrzymał. W zależności od zapotrzebowania, możliwe będą dostawy łączone, ale częściej pojedyncze do każdego punktu odbioru. Maksymalny termin realizacji dostawy wynosi 4 dni robocze od daty dostarczenia zamówienia wykonawcy.5. Określone w pkt 1 wielkości dostaw mają charakter prognozy. Zmniejszenie bądź zwiększenie ilości dostarczanego na podstawie zleceń opału w granicach określonych w niniejszej SIWZ nie pociąga dla zamawiającego (Odbiorcy/Płatnika) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie zamówioną i pobraną ilość opału.6. Zamawiający wymaga, aby rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia następowało na podstawie faktur VAT wystawionych oddzielnie na każdy Punkt odbioru/Płatnika.

II.5) Główny kod CPV: 09111000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09111400-4
09113000-4
09122100-1
09135100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy: na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji:Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę;2) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (z wyjątkiem innych dokumentów składanych na wezwanie tj. KRS, CEDIG), a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku wykonawców występujących wspólnie - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy;3) WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla Części 1-61. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy Pzp, w szczególności w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności w zakresie zmiany:1) zmiany jednostkowej ceny za 1 Mg opału w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmiany stawki ze skutkiem od dnia ich obowiązywania,2) zmiany ilości punktów dostaw (zwiększenia, zmniejszenia),3) zmiany miejsca dostaw opału np. w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości punktów odbioru,4) zmiany częstotliwości i wielkości dostaw opału w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że realizacja dostaw jest niemożliwa ze względów formalnych (likwidacja placówki, przejęcie obiektu przez inny podmiot), wynikających z potrzeb i faktycznego zużycia opału (spowodowanych np. wydłużeniem okresu grzewczego i niekorzystnymi warunkami pogodowymi), czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, 5) zwiększenia (max. o 50%) lub zmniejszeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy wynikających z okoliczności określonych w pkt. 2,3,4,6; 6) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron; 7) w przypadku wystawienia, co najmniej jednej okoliczności, o których mowa w art.144 ust.1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.2. Ponadto dopuszcza się zmiany:1) W zakresie prac realizowanych przez podwykonawcę, po uprzednich konsultacjach z Zamawiającym i pod warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody, 2) Osób upoważnionych do składania zamówień cząstkowych w imieniu Zamawiającego,3) Osób reprezentujących Zamawiającego / Wykonawcę,4) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego,5) Konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej,6) W innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.3. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej i zawarcia aneksu do umowy, z wyjątkiem zmian określonych w ust. 1 pkt. 1, 5 dotyczących zmniejszenia wynagrodzenia, ust. pkt. 1-3 i 5-6.Dla Części 71. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy w zakresie:1) Zmiany jednostkowej ceny za 1 litr oleju opałowego w przypadku:a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub b) ustawowej zmiany opodatkowania oleju opałowego podatkiem akcyzowym o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek ze skutkiem od dnia ich obowiązywania,2) Zmiany miejsca dostaw oleju opałowego np. w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających eksploatację zbiorników lub instalacji, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy,3) Zmiany częstotliwości i wielkości dostaw oleju opałowego w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że realizacja dostaw jest niemożliwa ze względów formalnych (likwidacja placówki, przejęcie obiektu przez inny podmiot), wynikających z potrzeb i faktycznego zużycia oleju opałowego (spowodowanych np. wydłużeniem okresu grzewczego i niekorzystnymi warunkami pogodowymi), czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, 4) Zwiększenia (max. o 50%) lub zmniejszeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy wynikających z okoliczności określonych w pkt. 1 i 3; 5) Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron; 6) w przypadku wystawienia, co najmniej jednej okoliczności, o których mowa w art.144 ust.1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie, jeżeli (zgodnie z treścią art. 144 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10 % wartości umowy określonej w §4 niniejszej umowy. 3. Ponadto dopuszcza się zmiany:1) W zakresie prac realizowanych przez podwykonawcę, po uprzednich konsultacjach z Zamawiającym i pod warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody, 2) Osób upoważnionych do składania zamówień cząstkowych w imieniu Zamawiającego,3) Osób reprezentujących Zamawiającego / Wykonawcę,4) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego,5) Konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej,6) W zakresie nazwy Nabywcy faktury i Odbiorcy faktury w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura I FPS 1/13) w sprawie statusu prawno podatkowego w podatku od towarów i usług samorządowych jednostek budżetowych.7) W innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.4. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej i zawarcia aneksu do umowy, z wyjątkiem zmian określonych w ust. 1 pkt. 1-3, zmniejszenia wynagrodzenia, ust. 3 pkt. 1-3 i 5.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 89-200 Szubin, w której imieniu obowiązki Administratora wykonuje Burmistrz Szubina 2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Szubinie można kontaktować się na adres e-mail: iod@szubin.pl 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy ZP.271.23.2019 pn., Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020" na podstawie obowiązujących przepisów zawartych w:1) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Prawie zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)2) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych **; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa8) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.______________________* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1Zamówienie dotyczy dostawy węgla kamiennego ,,kostka" o wartości kalorycznej minimum 26.000 J/kg, na okres grzewczy 2019/2020 do niżej wymienionych obiektów na terenie gminy Szubin:Stadion Miejski w Szubinie, ul. Jana Pawła II 14, 89-200 Szubin - 20 MgŚwietlica Wiejska, Dąbrówka Słupska 21 - 1,5 MgŚwietlica Wiejska, Słonawy 28 - 6,0 MgŚwietlica Wiejska, Smolniki 11 - 1,0 Mg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2Zamówienie dotyczy dostawy miału węglowego o wartości kalorycznej minimum 23.000 J/kg, w którym udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15%, na okres grzewczy 2019/2020 do niżej wymienionych obiektów na terenie gminy Szubin:Świetlica Wiejska, Zamość, ul. Wierzbowa 1 - 12 MgŚwietlica Wiejska, Królikowo, ul. Chraplewska 1 - 21 Mg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3Zamówienie dotyczy dostawy węgla ,,ekogroszek" o wartości kalorycznej minimum 23.000 J/kg, granulacie 5-25 mm na okres grzewczy 2019/2020 do niżej wymienionych obiektów na terenie gminy Szubin:Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szubinie, ul Mostowa 14 - 20 MgDostawa musi odbywać się środkiem transportu o ładowności do 5 ton, w przeciwnym razie dostawa nie zostanie odebrana.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4Zamówienie dotyczy dostawy węgla koks gruby o wartości kalorycznej minimum 27.000 J/kg na okres grzewczy 2019/2020 do budynku mieszkalnego w Szubinie, ul. Kościuszki 18 - 36 Mg. Dostawa musi odbywać się środkiem transportu o ładowności do 5 ton, w przeciwnym razie dostawa nie zostanie odebrana.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 5Zamówienie dotyczy dostawy ,,pelletu" luzem. Dostarczony opał musi posiadać certyfikat DIN PLUS o następujących parametrach: - średnica pelletu - 6 lub 8 mm,- długość - do 50 mm,- zawartość siarki - max 0,03%,- zawartość popiołu - max 0,36%,- wilgotność do 5,00%,- ciepło spalania 20500kJ/kg,- skład paliwa - trocina mieszana z drewna iglastego i liściastego,- wartość opałowa - nie mniej niż 19000 kJ/kg,- gęstość (ciężar właściwy) - 1,28kg/dm3.na okres grzewczy 2019/2020 do niżej wymienionych obiektów na terenie gminy Szubin:Szkoła Podstawowa w Rynarzewie, ul. Strażacka 20 - 120 MgŚwietlica Wiejska, Ciężkowo 10 - 2,0 MgŚwietlica Wiejska, Retkowo 37a - 2,0 MgŚwietlica Wiejska, Kornelin 10 - 0,2 MgOpał powinien być dostarczony wraz z rozładunkiem:a) luzem, w samowyładowczej cysternie do 24 ton, złącze 100 mm - do Szkoły Podstawowej w Rynarzewie;b) w workach - do świetlicy Wiejskiej W Ciężkowie, Retkowie i Kornelinie.Opał powinien spełniać normy określone w certyfikacie ,,DIN PLUS ".
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 6 Zamówienie dotyczy dostawy opału - gazu propan na okres grzewczy 2019/2020 do niżej wymienionych obiektów na terenie gminy Szubin:Świetlicy Wiejskiej w Wąsoszu - 4000 lŚwietlicy Wiejskiej w Żędowie - 4500 lŚwietlicy Wiejskiej w Rynarzewie - 10000 lObserwatorium astronomicznego w Niedźwiadach - 8000 l
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Dostawa opału do placówek oświatowych, placówek sportowych, świetlic oraz budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szubin w okresie grzewczym 2019/2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 7Zamówienie dotyczy dostawy opału oleju opałowego grzewczego spełniającego normę PN-C-96024:2011. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, załadunek, transport, wyładunek w miejscu odbioru.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia (na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko) oleju opałowego grzewczego oraz rozładunku (przepompowania) oleju opałowego grzewczego do zbiorników znajdujących się w następujących obiektach:Szkoła Podstawowa w Królikowie, ul Szkolna 7 - 30000 lSzkoła Podstawowa w Kołaczkowie, ul Szkolna 6 - 30000 lŚwietlica Wiejska w Chomętowie - 1500 lŚwietlica Wiejska w Starym Jarużynie - 1500 l
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: