Oferta pracy

główny specjalista

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2022-08-13 | ID oferty: 1489061


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw analiz polityk zewnętrznych UE w Wydziale Finansowego Wymiaru Polityk UE w Departamencie Ekonomicznym Unii Europejskiej

00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Odpowiada za przygotowanie propozycji decyzji w obszarze właściwym dla stanowiska, mających wpływ na kształtowanie polityki europejskiej RP.
 • Uczestniczy w negocjacjach z przedstawicielami państw członkowskich i instytucji UE, w tym w pracach grup roboczych Rady UE oraz grup międzyresortowych, samodzielnie podejmując decyzje o najlepszym sposobie osiągnięcia celu; przygotowuje instrukcje dla przedstawiciela RP, opiniuje, zgłasza uwagi, uczestniczy w spotkaniach bilateralnych i multilateralnych.
 • Wykonuje złożone analizy samodzielnie tworząc nowe rozwiązania, wymagające posiadania pełnej wiedzy z zakresu właściwego dla stanowiska oraz bardzo dobrej znajomości dziedzin pokrewnych.
 • Koordynuje i prowadzi prace koordynacyjne z resortami, urzędami centralnymi, innymi instytucjami i partnerami społeczno-gospodarczymi.
 • Opiniuje propozycje rozwiązań problemów oraz rozstrzygnięć, decyzji i ustaleń w odniesieniu do rządowych projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedkładanych pod obrady RM i KSE, a także przygotowuje materiały i wystąpienia na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich.
 • Realizuje inne polecenia przełożonych pozostające w kompetencji Wydziału.


Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu
na zewnątrz, dyspozycyjnością. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.


Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:


-      własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub


-      podpisem elektronicznym kwalifikowanym.


Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.


Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.


Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:


https://www.gov.pl/attachment/a735103a-73c4-4b82-8466-56ce6da33563


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.


Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii lub politologii lub stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej lub prawa lub administracji

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie problematyki integracji europejskiej lub stosunków międzynarodowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekonomicznej; znajomości zagadnień dot. funkcjonowania administracji państwowej (w tym służby cywilnej) oraz instytucji unijnych.
 • Posiadanie umiejętności: analizowania, wnioskowania i konstruowania samodzielnych ocen, opracowywania strategii negocjacyjnej, przekazywania informacji na piśmie w jasnej i zwięzłej formie.
 • Posiadanie kompetencji miękkich: negocjowanie, kreatywność, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu analizy danych lub funduszy UE lub obsługi Excel.
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B2.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego).
 • Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego niezbędnego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.).
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego).Kopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń z zakresu analizy danych lub funduszy UE lub obsługi MS Excel.Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B2.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-30
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Miejsce składania dokumentów:
1. Wysyłając na adres:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
2. Składając osobiście:
Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
3. Aplikując przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP:104262, BKRZ.WRZK.2100.13.14.173.2022.MT .
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: