Oferta pracy

referent

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2022-08-13 | ID oferty: 1489050


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw administrowania obiektami w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje dokumentację związaną z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Sporządza projekty umów realizowanych napraw, remontów bieżących oraz konserwacji,
 • Monitoruje stan techniczny obiektów Komendy i jednostek organizacyjnych Policji oraz określa zakres prac niezbędnych do usunięcia usterek i dysfunkcji urządzeń będących na wyposażeniu obiektów,
 • Monitoruje wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych i serwisowych przez firmy zewnętrzne,
 • Sprawdza pod względem merytorycznym wykorzystanie środków finansowych na cele konserwacyjno-eksploatacyjne w oparciu o przyznane limity finansowe,
 • Monitoruje prowadzenie książek obiektów budowlanych w obiektach znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji,
 • Sporządza i wprowadza raporty corocznie do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca na wysokości powyżej 3 metrów,
 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
 • praca przy oświetleniu mieszanym,
 • praca w terenie,
 • zagrożenie korupcją,
 • brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, występują bariery wejścia na parter - schody.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ(korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE. 
 • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,9451 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej . Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
: powyżej 1 roku w obszarze związanym z budownictwem

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: Prawo budowlane w zakresie utrzymania obiektów budowlanych, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego; Prawo zamówień publicznych w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych; o gospodarce nieruchomościami w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego, działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; o finansach publicznych w zakresie zasad finansów publicznych; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji w zakresie wprowadzania raportów do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).
 • Umiejętności: analitycznego myślenia, stosowania prawa, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-29
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:

Sekcja ds. Doboru
Wydział Kadr
Komenda Stołeczna Policji
Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa
bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy WAG-6/VIII/22”.
W formie elektronicznej poprzez:

1)Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub

2)pocztę elektroniczną na adres email:dobor@ksp.policja.gov.pl
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: