Oferta pracy

starszy inspektor

Gdańsk, pomorskie, Polska Dodano: 2022-08-13 | ID oferty: 1489046


Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw budżetu zadaniowego w Wydziale Finansów KWP w Gdańsku

80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych;
 • księgowanie zrealizowanych wydatków w układzie budżetu zadaniowego;
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania planów wydatków w układzie zadaniowym;


Warunki pracy

- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, -
praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy
zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe
wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla
zdrowia, - wysiłek fizyczny, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Proponowane wynagrodzenie: ok. 3750 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat. Oferty odrzucone
zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem
wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!! Kandydaci nie
zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy
przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00
do 15:00 w KWP w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie . Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi
odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych. Komenda
Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na
portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i
własnoręczny podpis!!! Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr
tel. 47 74 15-327.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o Policji;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-24
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdańsk pomorskie

Dane kontaktowe: