Oferta pracy

inspektor ochrony zabytków

Płock, mazowieckie, Polska Dodano: 2022-08-13 | ID oferty: 1489042


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków archeologicznych. Delegatura w Płocku.

00-373 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje projekty postanowień i decyzji w zakresie nadzorów konserwatorskich nad badaniami archeologicznymi oraz w zakresie ochrony zabytków, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzi oględziny terenowych zabytków archeologicznych pod kątem stanu ich zachowania i występujących zagrożeń, w celu udokumentowania i przygotowania protokołów.
 • Gromadzi dokumentację z badań archeologicznych, w celu przekazania ruchomych zabytków archeologicznych do zbiorów muzeów i innych jednostek organizacyjnych.
 • Gromadzi i analizuje materiały dowodowe, w celu przygotowania merytorycznie poprawnego rozstrzygnięcia.
 • Udostępnia materiały i wnioski do studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji drogowej.
 • Prowadzi sprawy w zakresie gromadzenia dokumentacji z badań archeologicznych oraz przekazywania ruchomych zabytków archeologicznych do zbiorów muzeów i innych jednostek organizacyjnych.
 • Tworzy opracowania i raporty, w celu monitorowania obiektów nieruchomych oraz dostarczania aktualnych informacji do czynności podejmowanych w zakresie realizowanych zadań.


Warunki pracy


 • praca biurowa,
 • praca w siedzibie wydziału i terenie,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
 • zagrożenie korupcją,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • pomieszczenie higieniczno – sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • bariery architektoniczne: przy budynku są wysokie schody bez podjazdu i podnośnika, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu: archeologicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów / ustaw:
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi,
 • Prawo budowlane,
 • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • o gospodarowaniu nieruchomościami,
 • o ochronie przyrody,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • o opłacie skarbowej,
 • zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • 2. Umiejętności:
 • analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-31
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
KANCELARIA
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20,
00-373 Warszawa
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Płock mazowieckie

Dane kontaktowe: