google

  stolarstwo, drewno, meble

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 21.08.2019
  1 USD
  3.9210
  -0.0198
  1 EUR
  4.3513
  -0.0143
  1 CHF
  4.0014
  -0.0213
  1 GBP
  4.7623
  -0.0031
  1 RUB
  0.0592
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • DOSTAWA KRAWĘDZIAKÓW IGLASTYCH I DREWNA SOSNOWEGO ŻERDZIOWEGO I DESEK PŁYTY OSB, PŁYTY PILŚNIOWEJ, PŁYTY WIÓROWEJ, SKLEJKI WODOODPORNEJ NA RZECZ 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
  • Region: warmińsko-mazurskie
  • Zamieszczono: 2019-02-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 512082-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

  24 Wojskowy Oddział Gospodarczy: DOSTAWA KRAWĘDZIAKÓW IGLASTYCH I DREWNA SOSNOWEGO ŻERDZIOWEGO I DESEK PŁYTY OSB, PŁYTY PILŚNIOWEJ, PŁYTY WIÓROWEJ, SKLEJKI WODOODPORNEJ NA RZECZ 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 28060211800000, ul. ul. Nowowiejska  20 , 11500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 335 922, e-mail 24wog.zam@wp.mil.pl, faks 261 335 641.
  Adres strony internetowej (URL): www.24wog.wp.mil.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.24wog.wp.mil.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Za pomocą operatora pocztowego lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
  Adres:
  24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku, ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko, bud. nr 5, Kancelaria Jawna, pokój nr 108


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA KRAWĘDZIAKÓW IGLASTYCH I DREWNA SOSNOWEGO ŻERDZIOWEGO I DESEK PŁYTY OSB, PŁYTY PILŚNIOWEJ, PŁYTY WIÓROWEJ, SKLEJKI WODOODPORNEJ NA RZECZ 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
  Numer referencyjny: 9/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa krawędziaków iglastych i drewna sosnowego żerdziowego i desek płyty osb, płyty pilśniowej, płyty wiórowej, sklejki wodoodporne na rzecz 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego z podziałemna 2 zadania - w ilościach i asortymencie wymienionych odpowiedniow załącznikach nr 3, 4 do SIWZ - zestawienia cenowe przedmiotu zamówienia (do pobrania jako oddzielny plik) oraz załącznikach nr 7, 8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (do pobrania jako oddzielny plik). Zadanie Nr 1 - dostawa krawędziaków iglastych i drewna sosnowego żerdziowego i desekI. UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA :1. Podane wymiary nominalne desek i bali odnoszą się do drewna o wilgotności 20% w stosunku do masy drewna zupełnie suchego. 2. Na czole lub w przypadku braku miejsca, na jednej z płaszczyzn tuż przy czole tarcicy powinny być umieszczone (na każdej sztuce) w sposób trwały następujące znaki: zielony punkt - znak klasy jakości, 3. Wilgotność tarcicy (desek i bali) w pakietach nie większa niż 25%, luzem nie większa niż 22%.II. UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :1. Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynów wg. Wykazy Odbiorców wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.2. Przy każdej dostawie towaru Zamawiający wymaga obecności pisemnie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, bez względu na sposób dostarczenia towaru - w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.3. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 730 ÷ 1300. O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie (wg wykazu Odbiorców / adresatów) na min. 48 godz. przed dostawą towaru. Dostawę należy realizować: Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z arkusza ofertowego ( np. : poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2 ). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów.Palety EURO, zwykłe, nietypowe (w tym palety do szkła) i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru. 4. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy zgodnie z treścią punktu 5. Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika). 5. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela 24 WOG) na dokumencie typu WZ. Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na dany asortyment materiału - wyrobu. 6. W sprawie wjazdu na teren danej jednostki lub instytucji wojskowej proszę o wcześniejsze ustalenia z osobami podanymi do kontaktów - jak punkt 5 - podając markę i nr rejestracyjny pojazdu oraz Imię i Nazwisko kierowcy/ów. III. Wykaz Odbiorców / adresatów:1. JW. 2568 - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. Józefa Bema 162. JW. 4808 - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Gołdapi 19-500 Gołdap, ul. Wolności 83. JW. 2098 - Sekcja Zabezpieczenia Szkolenia 12- 250 Orzysz ul. Wojska Polskiego Zadanie Nr 2 - dostawa płyty osb, płyty pilśniowej, płyty wiórowej, sklejki wodoodpornejI. UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAWykonawca w arkuszu ofertowym ma wycenić ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia bez względu na ilość materiału/wyrobu w paletach/opakowaniach pakowanych fabrycznie.II. UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :1. Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynów wg. Wykazy Odbiorców wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.2. Przy każdej dostawie towaru Zamawiający wymaga obecności pisemnie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, bez względu na sposób dostarczenia towaru - w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.3. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności - zgodnie z - ,,Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane." Wszystkie dokumenty wymienione w tabeli powyżej po nazwie materiału oraz gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty te mają być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z arkusza ofertowego (opisu przedmiotu zamówienia). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.4. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski - to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.5. Zamówiony towar musi być dostarczony w początkowym terminie jego przydatności do użycia i odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartymi w "deklaracji zgodności" lub "certyfikacie zgodności" producenta.6. Data produkcji (lub ważności) na opakowaniu musi być nadrukowana fabrycznie. Materiały, których data produkcji lub ważności będzie oznakowana w inny sposób (np. metkownicą , nalepką), a także materiały z etykietami zastępczymi nie będą przyjmowane do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.7. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 730 ÷ 1300. O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie (wg wykazu Odbiorców / adresatów) na min. 48 godz. przed dostawą towaru. Dostawę należy realizować: Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z arkusza ofertowego (np. : poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów.Palety EURO, zwykłe, nietypowe (w tym palety do szkła) i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru. 8. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy zgodnie z treścią punktu 5. Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika). 9. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela 24 WOG) na dokumencie typu WZ. Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na dany asortyment materiału - wyrobu. 10. W sprawie wjazdu na teren danej jednostki lub instytucji wojskowej proszę o wcześniejsze ustalenia z osobami podanymi do kontaktów - jak punkt 5 - podając markę i nr rejestracyjny pojazdu oraz Imię i Nazwisko kierowcy/ów. III. Wykaz Odbiorców / adresatów:1. JW. 3797 - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Giżycku 11-501 Giżycko, ul. 1-go Maja 112. JW. 2568 - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. Józefa Bema 163. JW. 4808 - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Gołdapi 19-500 Gołdap, ul. Wolności 84. JW. 2098 - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Bemowie Piskim 12-208 Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 15. JW. 1747 - magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 216. JW. 2098 - Sekcja Zabezpieczenia Szkolenia12- 250 Orzysz ul. Wojska Polskiego

  II.5) Główny kod CPV: 03419000-0
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  44191300-8
  44191100-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 30
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: Zadanie I: - minimalny: 20 dni od dnia zawarcia umowy- maksymalny: 30 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z treścią złożonej oferty;Zadanie II:- minimalny: 10 dni od dnia zawarcia umowy- maksymalny: 20 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z treścią złożonej oferty.2. Termin realizacji dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo warunków w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo warunków w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo warunków w tym zakresie
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa powyżej (załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie o nie podleganiu wykluczeniu.5. Zestawienie cenowe - załącznik nr 3, 4 do SIWZ.6. Pełnomocnictwo - w przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS lub CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) należy dołączyć pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego - oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty brutto 60,00
  Termin realizacji zamówienia 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:a. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zamiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez określenie ich zakresu, charakteru oraz warunków wprowadzenia takich zmian, b. Wynikają one z zapisów art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2018 r.3. Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-18, godzina: 08:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Dostawa krawędziaków iglastych i drewna sosnowego żerdziowego i desek
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 1 - dostawa krawędziaków iglastych i drewna sosnowego żerdziowego i desekI. UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA :1. Podane wymiary nominalne desek i bali odnoszą się do drewna o wilgotności 20% w stosunku do masy drewna zupełnie suchego. 2. Na czole lub w przypadku braku miejsca, na jednej z płaszczyzn tuż przy czole tarcicy powinny być umieszczone (na każdej sztuce) w sposób trwały następujące znaki:zielony punkt - znak klasy jakości, 3. Wilgotność tarcicy (desek i bali) w pakietach nie większa niż 25%, luzem nie większa niż 22%.II. UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :1. Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynów wg. Wykazy Odbiorców wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.2. Przy każdej dostawie towaru Zamawiający wymaga obecności pisemnie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, bez względu na sposób dostarczenia towaru - w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.3. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 730 ÷ 1300. O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie (wg wykazu Odbiorców / adresatów) na min. 48 godz. przed dostawą towaru. Dostawę należy realizować: Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z arkusza ofertowego ( np. : poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2 ). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów.Palety EURO, zwykłe, nietypowe (w tym palety do szkła) i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru. 4. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy zgodnie z treścią punktu 5. Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika). 5. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela 24 WOG) na dokumencie typu WZ. Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na dany asortyment materiału - wyrobu. 6. W sprawie wjazdu na teren danej jednostki lub instytucji wojskowej proszę o wcześniejsze ustalenia z osobami podanymi do kontaktów - jak punkt 5 - podając markę i nr rejestracyjny pojazdu oraz Imię i Nazwisko kierowcy/ów. III. Wykaz Odbiorców / adresatów:1. JW. 2568 - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. Józefa Bema 162. JW. 4808 - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Gołdapi 19-500 Gołdap, ul. Wolności 83. JW. 2098 - Sekcja Zabezpieczenia Szkolenia12- 250 Orzysz ul. Wojska Polskiego
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03419000-0,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty brutto 60,00
  termin realizacji zamówienia 40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Dostawa płyty osb, płyty pilśniowej, płyty wiórowej, sklejki wodoodpornej
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 2 - dostawa płyty osb, płyty pilśniowej, płyty wiórowej, sklejki wodoodpornejI. UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAWykonawca w arkuszu ofertowym ma wycenić ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia bez względu na ilość materiału/wyrobu w paletach/opakowaniach pakowanych fabrycznie.II. UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :1. Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynów wg. Wykazy Odbiorców wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.2. Przy każdej dostawie towaru Zamawiający wymaga obecności pisemnie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, bez względu na sposób dostarczenia towaru - w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.3. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności - zgodnie z - ,,Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane." Wszystkie dokumenty wymienione w tabeli powyżej po nazwie materiału oraz gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty te mają być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z arkusza ofertowego (opisu przedmiotu zamówienia). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.4. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski - to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.5. Zamówiony towar musi być dostarczony w początkowym terminie jego przydatności do użycia i odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartymi w "deklaracji zgodności" lub "certyfikacie zgodności" producenta.6. Data produkcji (lub ważności) na opakowaniu musi być nadrukowana fabrycznie. Materiały, których data produkcji lub ważności będzie oznakowana w inny sposób (np. metkownicą , nalepką), a także materiały z etykietami zastępczymi nie będą przyjmowane do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.7. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 730 ÷ 1300. O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie (wg wykazu Odbiorców / adresatów) na min. 48 godz. przed dostawą towaru. Dostawę należy realizować: Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z arkusza ofertowego (np. : poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów.Palety EURO, zwykłe, nietypowe (w tym palety do szkła) i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru. 8. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy zgodnie z treścią punktu 5. Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika). 9. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela 24 WOG) na dokumencie typu WZ. Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na dany asortyment materiału - wyrobu. 10. W sprawie wjazdu na teren danej jednostki lub instytucji wojskowej proszę o wcześniejsze ustalenia z osobami podanymi do kontaktów - jak punkt 5 - podając markę i nr rejestracyjny pojazdu oraz Imię i Nazwisko kierowcy/ów. III. Wykaz Odbiorców / adresatów:1. JW. 3797 - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Giżycku 11-501 Giżycko, ul. 1-go Maja 112. JW. 2568 - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. Józefa Bema 163. JW. 4808 - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Gołdapi 19-500 Gołdap, ul. Wolności 84. JW. 2098 - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Bemowie Piskim 12-208 Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 15. JW. 1747 - magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 216. JW. 2098 - Sekcja Zabezpieczenia Szkolenia12- 250 Orzysz ul. Wojska Polskiego
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03419000-0, 44191300-8, 44191100-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 20
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty brutto60,00
  termin realizacji zamówienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20
  tel.: 261 335 922
  fax.: 261 335 641
  email: Wyślij email
  http://www.24wog.wp.mil.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z stolarstwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8943 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.