google

  stolarstwo, drewno, meble

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.09.2019
  1 USD
  3.9319
  0.0052
  1 EUR
  4.3438
  0.0013
  1 CHF
  3.9668
  0.0056
  1 GBP
  4.9277
  0.0215
  1 RUB
  0.0616
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Wieszowie etap II
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2019-06-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 558366-N-2019 z dnia 2019-06-07 r.

  Gmina Zbrosławice: Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Wieszowie - etap II
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,,Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbrosławice".

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Tak

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Gmina Zbrosławice ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice, woj. śląskie
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe: Umowa i rozliczenie płatności po stronie Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 144.

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbrosławice, krajowy numer identyfikacyjny 27625838000000, ul. ul. Oświęcimska  2 , 42-674  Zbrosławice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2337012, e-mail urzad@zbroslawice.pl, faks 032 2337100.
  Adres strony internetowej (URL): www.zbroslawice.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.zbroslawice.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Składanie ofert w niniejszym postępowaniu może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
  Adres:
  Urząd Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice - pokój nr 7 (Kancelaria)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Wieszowie - etap II
  Numer referencyjny: PZP.271.13.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót wykończeniowych obiektu budowlanego położonego w miejscowości Wieszowa przy ul. Bytomskiej 146 na działce o nr ewidencyjnym 1301/100.W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres prac:a) wymianę stolarki okiennej;b) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej;c) gipsownie ścian i sufitów wraz z malowaniem;d) wykończenie podłóg;e) montaż punktów czerpalnych.

  II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45421000-4
  45432000-4
  45440000-3
  45443000-4
  45450000-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 80
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  80

  II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: do 80 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.Przekazanie placu budowy nastąpi po zakończeniu prac przez podmiot realizujący roboty w ramach etapu I, jednak nie później niż dnia 22 lipca 2019 r.Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Za skrócenie terminu realizacji zamówienia Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty, zgodnie z zasadami opisanymi w Części XIII SIWZ.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ,,uPzp" dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.UWAGA: Zamawiający wymaga, aby oświadczenie składane na podstawie art. 25 ust.1 uPzp było złożone w formie pisemnej. Nie dopuszcza się w tym zakresie użycia środka komunikacji elektronicznej2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ,,uPzp", zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.3. Ponadto do oferty należy załączyć:1) Formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ);2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty ,,WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ROWNOWAŻNYCH" (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia60,00
  Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy15,00
  Termin realizacji przedmiotu umowy15,00
  Zwiększenie wysokości kary za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy.2. Niezależnie od okoliczności wskazanych w art.144 ust. 1 pkt 2 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących zakresach:a) wynagrodzenia,b) terminu wykonania zamówienia,c) sposobu realizacji zamówienia.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w następstwie:1) zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy (dla celów obliczenia wartości pomniejszonego wynagrodzenia Zamawiający korzystał będzie z kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy);2) wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonawca, winien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskazując kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie na podstawie dołączonych Protokołów konieczności zamówień dodatkowych oraz innych dokumentów potwierdzających ten fakt. Łączna wartość robót z tytułu zamówień dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości realizowanego zamówienia (wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy). Dokumentem pomocniczym przy rozliczeniu należności za wykonane roboty dodatkowe będzie kosztorys przedłożony przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy.3) wystąpienia robót zamiennych w stosunku do robót objętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia lub powodujących obniżenie kosztów zamówienia, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, dołączając stosowną kalkulację oraz wskazując kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie na podstawie dołączonych Protokołów konieczności robót zamiennych oraz innych dokumentów potwierdzających konieczność wykonania robót zamiennych. Dokumentem pomocniczym przy rozliczeniu należności za wykonane roboty dodatkowe będzie kosztorys przedłożony przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy.4) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub zmiany zasad rozliczania tego podatku poprzez wprowadzenie tzw. odwróconego obciążenia VAT. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie:1) działania siły wyższej, 2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót lub uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, co wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy warunków atmosferycznych typowych dla pory roku),3) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, nie wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,4) konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,5) zmiany sposobu realizacji zamówienia wskazanej w ust. 6 o ile taka zmiana powoduje konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia.5. Termin wykonania zamówienia ulega odpowiednio zmianie o okres trwania wskazanych powyżej w ustępie 4 okoliczności niezbędnej celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy wynikającej ze zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonej w następstwie:1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, wskutek zmiany materiałów, parametrów technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji 2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,3) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5a prawa budowlanego.7. Zmiany w dokumentacji projektowej nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.8. Zmiany osobowe - zmiana kierownika budowy lub osób koordynujących wykonanie obowiązków umownych ze strony Zmawiającego czy Wykonawcy - jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie i wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany, osobę zastępującą oraz przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w tym w SIWZ) prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian nie później niż w terminie 7 dni przed skierowaniem nowych osób do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, gdy dochowanie terminu nie jest możliwe - w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy traktowana będzie jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. Zmiana staje się skuteczna z chwilą poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o wydanej zgodzie.9. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust.1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp Wykonawca jest Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub w art.24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.9. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy10. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.11. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 2 - 6 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-24, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  UWAGA! Dot. sekcji III.3 Zamawiający żąda od wykonawców oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 wyłącznie w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Zbrosławice
  42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2
  tel.: 032 2337012
  fax.: 032 2337100
  email: Wyślij email
  http://www.zbroslawice.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z stolarstwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 47331 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.