google

  stolarstwo, drewno, meble

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.09.2019
  1 USD
  3.9319
  0.0052
  1 EUR
  4.3438
  0.0013
  1 CHF
  3.9668
  0.0056
  1 GBP
  4.9277
  0.0215
  1 RUB
  0.0616
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w kompleksie szkolnym w Galewicach.
  • Region: łódzkie
  • Zamieszczono: 2019-06-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 558197-N-2019 z dnia 2019-06-07 r.

  Gmina Galewice: Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w kompleksie szkolnym w Galewicach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Galewice, krajowy numer identyfikacyjny 25085507300000, ul. Wieluńska  5 , 98-405  Galewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 627 838 618, , e-mail sekretariat@galewice.pl, , faks 627 838 625.
  Adres strony internetowej (URL): www.galewice.biuletyn.net
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  www.galewice.biuletyn.net


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.galewice.biuletyn.net


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie papierowej
  Adres:
  Urząd Gminy w Galewicach, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w kompleksie szkolnym w Galewicach.
  Numer referencyjny: ZP.271.G.1.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.Opis przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w kompleksie szkolnym w Galewicach zgodnie z przedmiarami robót, aprobatami technicznymi, normami i sztuką budowlaną. 3.1.Przedmiot zamówienie obejmuje modernizację sali gimnastycznej z zapleczem w kompleksie szkolnym w Galewicach w zakresie;-wymiany 20 szt. stolarki okiennej drewnianej o wymiarach~ 2,4m x ~2,4m -na na okna z PCV polegającej na ; -demontażu istniejących okien z parapetami zewnętrznymi i kamiennymi parapetami wewnętrznymi rzędu dolnego (zdemontowane parapety kamienne należy ponownie zamontować , podczas demontażu okien należy odzyskać w całości skrzydła okienne i w całości płyty komorowe z poliwęglanu), - zamontowaniu w miejsce istniejących okien drewnianych nowych okien z PVC czterodzielnych, w kolorze białym o identycznych wymiarach jak okna demontowane. Rama okien o profilu pięciokomorowym, ramiaki wzmocnione profilami stalowymi ocynkowanymi. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna co najmniej U= 1,1W/m2K. W dziesięciu oknach rządu dolnego w dolnej ich części zastosować skrzydła rozwieralno-uchylne, pozostała część okien rzędu dolnego i dziesięć okien rządu górnego to okna nieotwieralne. W oknach otwieranych należy zastosować mechanizm do otwierania z poziomu podłogi . Wszystkie okna muszą posiadać szybę bezpieczną od strony sali gimnastycznej i szybę z powłoką przeciwsłoneczną od strony zewnętrznej(schemat okien w przedmiarze) -montażu nowych metalowych parapetów zewnętrznych , istniejących kamiennych parapetów wewnętrznych wcześniej zdemontowanych rzędu dolnego okien i wykonania nowych parapetów wewnętrznych z płytek gress rzędu górnego okien, -wykonaniu uzupełnienia tynków zewnętrznych i wewnętrznych z pomalowaniem. -trzykrotnym lakierowaniu farbami wodorozcieńczalnymi paneli sportowych sali sportowej i korekcyjnej polegającej na; -szlifowaniu (cyklinowaniu) w sali sportowej paneli podłogowych sportowych (panele tarkett buk sport gr. 22mm wykonane z trzech warstw drewna klejonego ułożone na legarach krzyżowych) -szlifowaniu (cyklinowaniu) w sali korekcyjnej paneli podłogowych sportowych (panele sportowe o wierzchniej warstwie z drewna dębowego ułożone na legarach krzyżowych) -wymianie lub naprawie miejscowej paneli podłogowych sportowych, -demontażu, szlifowaniu i montażu istniejących listew przyściennych, -wymianie aluminiowych listew łączących sale sportową z korytarzem, -odtworzeniu istniejących linii boisk farbami wodorozcieńczalnymi (kolory niebieski, czerwony i biały) i pomalowanie linii dla boiska do piłki ręcznej w kolorze zielonym bez obrysu boiska, przed położeniem ostatniej warstwy lakierniczej, -trzykrotnym lakierowaniu podłóg i listew przypodłogowych farbami wodorozcieńczalnymi dedykowanymi na podłogi sportowe ,-wymiany stropu z płyt gipsowo kartonowych na sali korekcyjnej polegającej na; -demontażu istniejącego stropu, -wykonaniu uszczelnienia i izolacji istniejących poziomych kanałów wentylacyjnych, -wykonaniu izolacji stropu podwieszonego z foli PCV, -montażu stropu podwieszonego na konstrukcji metalowej z blachy o niskim trapezie w kolorze białym matowym z olistwowaniem,-robót malarskich sali sportowej, sali korekcyjnej, zaplecza sali (korytarzy, sanitariatów, szatni, magazynu podręcznego i pomieszczenia sprzątaczki ) polegające na; -dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych z poszpachlowaniem nierówności i gruntowaniem w kolorach jasnych, -dwukrotnym malowaniu farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych z poszpachlowaniem nierówności i gruntowaniem, -dwukrotnym malowaniu farbami olejnymi stolarki drewnianej drzwiowej z regulacją i naprawą, -jednokrotne lakierowaniu drzwi znajdujących się miedzy salą gimnastyczną a korytarzem z regulacją i naprawą, -dwukrotnym malowaniu rur wodociągowych, centralnego ogrzewania, osłon grzejników i wsporników drabinek gimnastycznych,- wymiany siatki zabezpieczającej okna w sali gimnastycznej.W ofercie należy przewidzieć wszelkie roboty związane z robotami towarzyszącymi między innymi z; - demontażem i montażem drabinek gimnastycznych, lamp i innych elementów, wymaganych przy prowadzonych robotach - zabezpieczeniem folią grzejników, tablic do wyników, sprzętu sportowego, okien, drzwi, podłóg itp. -stosowaniem rusztowań -transportem okien, parapetów z demontażu w wskazane miejsce przez zamawiającego na odległość do jednego kilometra, Powyższy zakres należy rozpatrywać łącznie z przedmiarem robót i rzutami przyziemia.

  II.5) Główny kod CPV: 45111000-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45421100-4
  45113000-2
  45442100-8
  45432100-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 5.3. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy w zakresie warunku określonego w pkt 5.1 wykażą:5.3.1. Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;-co najmniej jednego zamówienie związane z robotami wykończeniowymi budynków o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto.Należy wykazać, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje).W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu w zakresie remontów budynków.Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez zamawiającego wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.5.3.2. Dysponowanie osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi; -dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie objętych przetargiem i posiada doświadczenie rozumiane jako pełnienie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu minimum dwóch robót ogólnobudowlanych,Wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w wykazie osób złożonym na wezwanie należy podać informację o doświadczeniu wskazanych osób w wyżej wymienionym zakresie. -wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może dysponować osobą będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63,poz. 394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), którą przedstawi zamawiającemu przed zawarciem umowy.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:Składane razem z ofertą:6.3.1. Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ - na zasadach określonych w pkt 7 SIWZ.Składane na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona):6.3.2. Zamawiający nie będzie żądał dokumentów w tym zakresie.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  5.6.W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty: Składane razem z ofertą.5.6.1. Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ - na zasadach określonych w pkt 7 SIWZ.Składane na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona).5.6.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, inne dokumenty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.5.6.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  11.5. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:11.5.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt 5-7 z zastrzeżeniem pkt 7.1.11.5.2. Formularz ofertowy - załącznika nr 1 do SIWZ - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy firm oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.11.5.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).11.5.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  9. Wymagania dotyczące wadium.9.1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) 9.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych;- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.)9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego; RBSO/Galewice 97 9256 0004 5500 0257 2000 0010 z adnotacją: ,,Wadium, sala gimnastyczna w Galewicach znak sprawy NR ZP.271.G.1.2019" Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego.9.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego.9.5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Pzp, a w szczególności:9.5.1. Gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Pzp,9.5.2. Okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia9.6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Pzp, a w szczególności:9.6.1. Poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.9.6.2. Poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 20,00
  Termin zakończenia zadania 20,00
  Oferowana cena 60,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  3.Oprócz przypadków, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp, na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 ustawy, zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności :1).termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: -wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności np. wystąpienia warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia,-wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,-w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od zamawiającego, jeśli konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia,2).zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy,3). zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,4).w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,5).w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-24, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Galewice
  98-405 Galewice, Wieluńska 5
  tel.: 627 838 618,
  fax.: 627 838 625
  email: Wyślij email
  http://www.galewice.biuletyn.net
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z stolarstwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 47222 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.