google

  stolarstwo, drewno, meble

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.08.2019
  1 USD
  3.9408
  0.0209
  1 EUR
  4.3656
  0.0137
  1 CHF
  4.0227
  0.0156
  1 GBP
  4.7654
  0.0123
  1 RUB
  0.0591
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • SUKCESYWNA DOSTAWA OPAŁU NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OŚNO LUBUSKIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020
  • Region: lubuskie
  • Zamieszczono: 2019-05-14

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 547021-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.

  Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim: ,,SUKCESYWNA DOSTAWA OPAŁU NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OŚNO LUBUSKIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Tak

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Pełnomocnik Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim, na podstawie złożonych przez kierownika i dyrektorów Zamawiającego Wniosków oraz Statutu Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim, przyjętego Uchwałą nr XII/128/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 września 2016r. oraz art.15 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim, krajowy numer identyfikacyjny 21030701000000, ul. ul. Rynek  1 , 69-220  Ośno Lubuskie, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 7571338, 95 7575080, , e-mail oswiata@osno.pl, , faks 95 7571338, 95 7575080.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.wrota.lubuskie.pl/ze-as_osno/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ze-as_osno/


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ze-as_osno/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim, ul Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,SUKCESYWNA DOSTAWA OPAŁU NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OŚNO LUBUSKIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020"
  Numer referencyjny: CUW.271.7.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  3


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest ,,Sukcesywna dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Ośno Lubuskie w sezonie grzewczym 2019/2020" z podziałem na 3 części: Część I - Sukcesywna dostawa miału węglowego i węgla groszek do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim, Część II - Sukcesywna dostawa węgla orzech II do Szkoły Podstawowej w Smogórach, Część III - Sukcesywna dostawa węgla orzech II do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim. Opał ma być dostarczany do wymienionych placówek sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiających potrzeb. Wykonawca ma obowiązek, na zamówienie jednostki złożone telefonicznie, dostarczyć każdą ilość zamawianego opału, nie więcej jednak jednorazowo niż 5 ton. Wykonawca z każdą dostawą opału dostarczy certyfikat jego jakości. Odbiór zamówienia nastąpi tylko w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora/kierownika jednostki. Zamawiający zastrzega możliwość wyrywkowego sprawdzenia wagi dostarczonego opału. Zamawiający zastrzega, iż maksymalne ilości opału podane zostały dla celów obliczenia ceny i określenia maksymalnego pułapu wartości zobowiązania wobec dostawcy, natomiast pojedyncze dostawy będą obejmować ilości mniejsze, zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Jednorazowe dostawy do poszczególnych jednostek nie przekroczą 5 ton. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do składanej oferty certyfikatów jakości poszczególnych rodzajów opału, które zamierza dostarczać do jednostek , wystawionych przez producenta. 4.1.1.1. Sortyment, parametry opału oraz przewidywana ilość (dotyczy całego sezonu grzewczego) dla części I - Sukcesywna dostawa miału węglowego i węgla groszek do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim: - Maksymalna ilość miału węglowego - 120 ton. Wykonawca ma obowiązek dostarczać miał węglowy dla kotła c. o. typu KW-GR 350 o odpowiedniej granulacji (granulacja nie za drobna) oraz odpowiedniej zawartości wilgoci (opał wilgotny, ale nie ociekający), spełniający parametry jakościowe: Parametry jakościowe miału węglowego (w stanie roboczym): a)Wartość opałowa - co najmniej 22 MJ/kg, b)Zawartość popiołu - co najwyżej 9%. - Maksymalna ilość węgla groszku - 10 ton. Wykonawca ma obowiązek dostarczać węgiel groszek dla kotła c. o. typu KW-GR 350 o granulacji: 25-40 mm i wilgotności 8 - 17 %, spełniający parametry jakościowe: a) Wartość opałowa - co najmniej 24 MJ/kg, b) Zawartość popiołu - co najwyżej 8 %, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sortyment umowny własnym transportem do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim samochodami o tonażu do 5 ton w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Dostawa opału - sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego złożone telefonicznie, faksem lub poprzez email co najmniej na trzy dni robocze przed dostawą. Składowanie dostarczonego opału - na placu przyszkolnym, wjazd od strony ul Jeziornej 3, szerokość wjazdu - 3,8 m. Wykonawca przed pierwszą dostawą ma obowiązek sprawdzenia możliwości wjazdu pojazdu, którym zamierza dostarczać opał na plac przyszkolny. Zamawiający informuje, że Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim, jest podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2016 Prawo oświatowe, wskazanym w treści art. 31 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.). 4.1.1.2. Sortyment, parametry opału oraz przewidywana ilość (dotyczy całego sezonu grzewczego) dla części II - Sukcesywna dostawa węgla orzech II do Szkoły Podstawowej w Smogórach: Maksymalna ilość - 80 ton. Wykonawca ma obowiązek dostarczać węgiel orzech II dla kotłów c. o. typu UKS 160, UKS 190, spełniający parametry jakościowe: Parametry jakościowe węgla orzech II (w stanie roboczym): a)Wartość opałowa - co najmniej 26 MJ/kg, b)Zawartość popiołu - co najwyżej 10%. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sortyment umowny własnym transportem do Szkoły Podstawowej w Smogórach samochodami o tonażu do 5 ton w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego złożone telefonicznie, faksem lub poprzez email co najmniej na trzy dni robocze przed dostawą. Składowanie dostarczonego opału - na placu przyszkolnym, wjazd od strony głównej, szerokość wjazdu - 3 m. Wykonawca przed pierwszą dostawą ma obowiązek sprawdzenia możliwości wjazdu pojazdu, którym zamierza dostarczać opał na plac przyszkolny. Zamawiający informuje, że Szkoła Podstawowa w Smogórach, jest podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2016 Prawo oświatowe, wskazanym w treści art. 31 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.). 4.1.1.3. Sortyment, parametry opału oraz przewidywana ilość (dotyczy całego sezonu grzewczego) dla części III - Sukcesywna dostawa węgla orzech II do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim. Opał wykorzystywany będzie na cele związane z ogrzaniem mieszkań komunalnych i biurowca Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim. Maksymalna ilość - 70 ton. Wykonawca ma obowiązek dostarczać węgiel orzech II dla kotłów c. o. typu UNI - S, spełniający parametry jakościowe: Parametry jakościowe węgla orzech II (w stanie roboczym): c)Wartość opałowa - co najmniej 26 MJ/kg, d)Zawartość popiołu - co najwyżej 10%. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sortyment umowny własnym transportem do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim samochodami o tonażu do 5 ton w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Dostawa węgiel orzech II - sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego złożone telefonicznie, faksem lub poprzez email co najmniej na trzy dni robocze przed dostawą. Składowanie dostarczonego opału - na placu przy siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, wjazd od strony ul 3 Maja 5, szerokość wjazdu - 5,9 m. Wykonawca przed pierwszą dostawą ma obowiązek sprawdzenia możliwości wjazdu pojazdu, którym zamierza dostarczać opał na plac

  II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  09111000-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: 2019-09-16   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: należy wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca należycie zrealizował co najmniej jedną dostawę opału, w przypadku I części zamówienia - miału węglowego i węgla groszek, w przypadku II i III części zamówienia - węgla orzech II, o wartości proporcjonalnej do wielkości przedmiotu zamówienia, W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający wymaga, aby warunek został spełniony samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie, tzn. co najmniej jeden wykonawca wykaże się doświadczeniem, tj. wykonał dostawy określone w pkt. 6.1.1.1. W przypadku, gdy żaden z wykonawców nie posiada wymaganego doświadczenia, może on polegać na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień wezwania Zamawiającego następujących oświadczeń lub dokumentów: 6.4.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień wezwania Zamawiającego następujących oświadczeń lub dokumentów: 6.5.1. wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 SIWZ; 6.5.2.Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w punkcie 6.3.1. oraz 6.4.1.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  termin płatności40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-05-22, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Sukcesywna dostawa miału węglowego i węgla groszek do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sortyment, parametry opału oraz przewidywana ilość (dotyczy całego sezonu grzewczego) dla części I - Sukcesywna dostawa miału węglowego i węgla groszek do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim: - Maksymalna ilość miału węglowego - 120 ton. Wykonawca ma obowiązek dostarczać miał węglowy dla kotła c. o. typu KW-GR 350 o odpowiedniej granulacji (granulacja nie za drobna) oraz odpowiedniej zawartości wilgoci (opał wilgotny, ale nie ociekający), spełniający parametry jakościowe: Parametry jakościowe miału węglowego (w stanie roboczym): a)Wartość opałowa - co najmniej 22 MJ/kg, b)Zawartość popiołu - co najwyżej 9%. - Maksymalna ilość węgla groszku - 10 ton. Wykonawca ma obowiązek dostarczać węgiel groszek dla kotła c. o. typu KW-GR 350 o granulacji: 25-40 mm i wilgotności 8 - 17 %, spełniający parametry jakościowe: a) Wartość opałowa - co najmniej 24 MJ/kg, b) Zawartość popiołu - co najwyżej 8 %, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sortyment umowny własnym transportem do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim samochodami o tonażu do 5 ton w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Dostawa opału - sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego złożone telefonicznie, faksem lub poprzez email co najmniej na trzy dni robocze przed dostawą. Składowanie dostarczonego opału - na placu przyszkolnym, wjazd od strony ul Jeziornej 3, szerokość wjazdu - 3,8 m. Wykonawca przed pierwszą dostawą ma obowiązek sprawdzenia możliwości wjazdu pojazdu, którym zamierza dostarczać opał na plac przyszkolny. Zamawiający informuje, że Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim, jest podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2016 Prawo oświatowe, wskazanym w treści art. 31 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09000000-3, 09111000-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-09-16
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin płatności40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Sukcesywna dostawa węgla orzech II do Szkoły Podstawowej w Smogórach,
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sortyment, parametry opału oraz przewidywana ilość (dotyczy całego sezonu grzewczego) dla części II - Sukcesywna dostawa węgla orzech II do Szkoły Podstawowej w Smogórach: Maksymalna ilość - 80 ton. Wykonawca ma obowiązek dostarczać węgiel orzech II dla kotłów c. o. typu UKS 160, UKS 190, spełniający parametry jakościowe: Parametry jakościowe węgla orzech II (w stanie roboczym): a)Wartość opałowa - co najmniej 26 MJ/kg, b)Zawartość popiołu - co najwyżej 10%. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sortyment umowny własnym transportem do Szkoły Podstawowej w Smogórach samochodami o tonażu do 5 ton w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego złożone telefonicznie, faksem lub poprzez email co najmniej na trzy dni robocze przed dostawą. Składowanie dostarczonego opału - na placu przyszkolnym, wjazd od strony głównej, szerokość wjazdu - 3 m. Wykonawca przed pierwszą dostawą ma obowiązek sprawdzenia możliwości wjazdu pojazdu, którym zamierza dostarczać opał na plac przyszkolny. Zamawiający informuje, że Szkoła Podstawowa w Smogórach, jest podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2016 Prawo oświatowe, wskazanym w treści art. 31 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09000000-3, 09111000-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-09-16
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin płatności40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Sukcesywna dostawa węgla orzech II do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sortyment, parametry opału oraz przewidywana ilość (dotyczy całego sezonu grzewczego) dla części III - Sukcesywna dostawa węgla orzech II do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim. Opał wykorzystywany będzie na cele związane z ogrzaniem mieszkań komunalnych i biurowca Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim. Maksymalna ilość - 70 ton. Wykonawca ma obowiązek dostarczać węgiel orzech II dla kotłów c. o. typu UNI - S, spełniający parametry jakościowe: Parametry jakościowe węgla orzech II (w stanie roboczym): c)Wartość opałowa - co najmniej 26 MJ/kg, d)Zawartość popiołu - co najwyżej 10%. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sortyment umowny własnym transportem do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim samochodami o tonażu do 5 ton w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Dostawa węgiel orzech II - sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego złożone telefonicznie, faksem lub poprzez email co najmniej na trzy dni robocze przed dostawą. Składowanie dostarczonego opału - na placu przy siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, wjazd od strony ul 3 Maja 5, szerokość wjazdu - 5,9 m. Wykonawca przed pierwszą dostawą ma obowiązek sprawdzenia możliwości wjazdu pojazdu, którym zamierza dostarczać opał na plac.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09000000-3, 09111000-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-09-16
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin płatności40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
  69-220 Ośno Lubuskie, ul. Rynek 1
  tel.: 95 7571338, 95 7575080,
  fax.: 95 7571338, 95 7575080
  email: Wyślij email
  http://http://bip.wrota.lubuskie.pl/ze-as_osno/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z stolarstwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 38394 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.