google

  stolarstwo, drewno, meble

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.08.2019
  1 USD
  3.9408
  0.0209
  1 EUR
  4.3656
  0.0137
  1 CHF
  4.0227
  0.0156
  1 GBP
  4.7654
  0.0123
  1 RUB
  0.0591
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Remont elewacji budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 7 w Sulechowie
  • Region: lubuskie
  • Zamieszczono: 2019-05-14

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 547059-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.

  Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o.: Remont elewacji budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 7 w Sulechowie
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Tak

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ,,SuPeKom" Sp. z o. o., ul. Poznańska nr 18, 66-100 Sulechów, NIP: 973-07-12-918, REGON: 97792265100000
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe: Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Armii Krajowej 7, 66-100 Sulechów, NIP: 973-07-20-102, REGON: 97792847000000, w której imieniu działa: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ,,SuPeKom" Sp. z o. o., ul. Poznańska nr 18, 66-100 Sulechów, NIP: 973-07-12-918, REGON: 97792265100000

  I. 1) NAZWA I ADRES: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 97792265100000, ul. Poznańska  18 , 66-100  Sulechów, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3852407 w. 49, , e-mail przetargi@supekom.pl, , faks 68 3852370.
  Adres strony internetowej (URL): supekom.bip.sulechow.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  supekom.bip.sulechow.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
  Adres:
  Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, II piętro, pokój nr 23


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 7 w Sulechowie
  Numer referencyjny: 350.WOiZ.9.05.2019.RE
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 7 w Sulechowie. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez LCT PROJEKT Przemysław Błoch z siedzibą przy ul. Energetyków 7/114, 65-729 Zielona Góra zatwierdzonej decyzją nr 667/2017 o udzieleniu pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Zielonogórskiego znak: AB.6740.1.SU.149.2017 z dnia 28.09.2017 roku oraz decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZM.5142.167.2017 [Sul] z dnia 31.07.2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w pkt. 3 Instrukcji dla Wykonawców oraz w załącznikach do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45421130-4
  45453000-7
  45452000-0
  45261000-4
  45400000-1
  45112700-2
  45310000-3
  45200000-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-02

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 150.000,00 zł.
  Informacje dodatkowe W związku z powyższym w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są do złożenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu, potwierdzającego, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu obsadzenia stanowiska kierownika budowy (min. 1 osoba) posiadającego minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń lub inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz w przypadku prowadzenia robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, ustanowienie kierowników robót w danych specjalnościach.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: W związku z powyższym w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 1) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 150.000,00 zł, 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Oferta Wykonawcy. 2. Prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.5. SIWZ. 3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późniejszymi zmianami)) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 4. W przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 7.5. SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena90,00
  Okres gwarancji (w miesiącach)10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy zmianę jej postanowień w następujących przypadkach: a) gdy zmianie ulegnie nazwa którejkolwiek ze stron - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których użyto nazwy; b) gdy zmianie ulegną przedstawiciele stron - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których użyto danych przedstawiciela którejkolwiek ze stron; c) gdy skróceniu ulegnie termin wykonania robót budowlanych, powodujący skrócenie okresu realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy za zgodą stron w ten sposób, że zmianie ulegnie zapis dotyczący terminu wykonania robót budowlanych; d) gdy wydłużeniu ulegnie termin wykonania robót budowlanych, spowodowany w szczególności nieterminowym przekazaniem terenu budowy, brakami lub wadami w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach budowy, opóźnieniami w zakresie dokonywania odbioru końcowego, szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, zawieszeniem przez Zamawiającego wykonania robót, epidemią, żywiołami, nieprzewidywalnym brakiem możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania materiałów, siłami wyższymi, jakimikolwiek opóźnieniami, utrudnieniami lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub jego personel lub dające się mu przypisać, zmianami jakości, parametrów lub technologii, zmianami producenta urządzeń, materiałów lub wyposażenia, wystąpieniem robót dodatkowych, odkryciem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, wstrzymaniem robót na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, wystąpienia w trakcie wykonania robót kolizji z sieciami lub innymi przeszkodami, które nie były możliwe do przewidzenia, powodujący wydłużenie okresu realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegnie zapis dotyczący terminu wykonania robót budowlanych; e) gdy zmiana dotyczy zlecenia robót podwykonawcom (zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmian tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; zmiana umowy dotycząca zlecenia robót podwykonawcom, jest dopuszczalna, gdy przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości usług stanowiących przedmiot zamówienia, do uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest z uwagi na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia) - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy dotyczące podwykonawców; f) gdy zmianie ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia stawka podatku od towarów i usług VAT, a w konsekwencji zmiany podwyższeniu lub obniżeniu ulegnie kwota wynagrodzenia ryczałtowego ogółem brutto wynikająca z umowy - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy dotyczące wynagrodzenia; g) gdy zmianie ulegną w wyniku postępu techniczno - technologicznego lub wycofania z produkcji zastosowane materiały, wyposażenie, urządzenia lub technologia gwarantujące uzyskanie parametrów nie gorszych od zaprojektowanych, a ich zastosowanie nie spowoduje wzrostu ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; h) gdy zmianie ulegnie miejsce posadowienia elementów zadania w szczególności spowodowana wadami w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach budowy, itp., i) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) - 6) ustawy Pzp, gdy zachodzą przesłanki w nich opisane. 2. Zmiany wymienione w punktach a) - i) mogą być inicjowane przez Zamawiającego i Wykonawcę, przy czym warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie, ewentualnie opis wpływu na harmonogram robót i termin wykonania umowy, a także inne niezbędne informacje mające wpływ na prawidłową realizację zadania. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców) oraz zmiana danych teleadresowych.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane, oznaczone klauzulą: ,,Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późniejszymi zmianami) i nie związane z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 PZP informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Wykonawca, który zastrzegł informacje na podstawie powyższego zapisu musi wykazać, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, tzn. że są to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, poprzez złożenieuwiarygadniających powyższe zastrzeżenie dokumentów lub innych dowodów. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany powyżej sposób.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-05-29, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o.
  66-100 Sulechów, Poznańska 18
  tel.: 68 3852407 w. 49,
  fax.: 68 3852370
  email: Wyślij email
  http://supekom.bip.sulechow.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z stolarstwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 38330 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.