google

  stolarstwo, drewno, meble

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.05.2019
  1 USD
  3.8543
  -0.0002
  1 EUR
  4.2995
  -0.0077
  1 CHF
  3.8189
  -0.0007
  1 GBP
  4.9117
  -0.0156
  1 RUB
  0.0597
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Nasadzenia drzew na terenie placówek oświatowych (SP9, ZS14) we Wrocławiu oraz ich pielęgnacja
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2019-03-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 524072-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

  Zarząd Inwestycji Miejskich: Nasadzenia drzew na terenie placówek oświatowych (SP9, ZS14) we Wrocławiu oraz ich pielęgnacja
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Inwestycji Miejskich, krajowy numer identyfikacyjny 93104008800000, ul. Januszowicka  15 a , 53-135  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 607 356, e-mail bzp@zim.wroc.pl, faks 071 360 73 31.
  Adres strony internetowej (URL): www.zim.wroc.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.zim.wroc.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.zim.wroc.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej, osobiście w siedzibie Zamawiającego , za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego
  Adres:
  53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15a parter- kancelaria


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nasadzenia drzew na terenie placówek oświatowych (SP9, ZS14) we Wrocławiu oraz ich pielęgnacja
  Numer referencyjny: NZ.362.19.drzewa ZS-14 SP-9.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dokonanie nasadzeń drzew oraz ich 1-roczna pielęgnacja na terenie:1.1. Zespołu Szkół nr 14 al. Brucknera 10 we Wrocławiu - działka nr 34/2, 34/4, 35/1, 35/4, 35/6, 36 AM 26 obręb Kowale,1.2. Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Nyska 66 we Wrocławiu - działka nr 4/12 AM 2 obręb Tarnogaj.

  II.5) Główny kod CPV: 45112710-5
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  03452000-3


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

  II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Etap I (Zadanie 1 i Zadanie 2): do 30.06.2019 r.2) Etap II (Zadanie 3 i Zadanie 4): 12 miesięcy od daty odbiorów Zadań Etapu I.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzywykażą, że:1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:a) koordynatorem spełniającym jeden z poniższych warunków w zakresie wykształcenia i stażu:? mgr inż. architekt krajobrazu lub inżynier architekt krajobrazu z udokumentowanym 3 letnim stażem pracy w terenach zieleni,? mgr inż. ogrodnik lub inżynier ogrodnik z udokumentowanym 3 letnim stażem pracy w terenach zieleni,? technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu z udokumentowanym 8 letnim stażem pracy w terenach zieleni,? osoba z wykształceniem wyższym po kierunkach pokrewnych z udokumentowanym 5 letnim stażem pracy w terenach zieleni;b) ogrodnikiem, z ukończoną szkołą ogrodniczą (zasadniczą lub średnią) lub uczelnią wyższą (kierunek związany z przedmiotem zamówienia), który posiada co najmniej roczne doświadczenie w pracach związanych z utrzymaniem zieleni. 2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.:w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 zamówienia polegające na nasadzeniach i pielęgnacji drzew na obszarach zurbanizowanych.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy idoświadczenia, musi być spełniony: 1. przez Wykonawcę samodzielnie, 2. przez minimumjeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; 3. wprzypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego zwykonawców występujących wspólnie. 2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziałuw postępowaniu Wykonawca składa: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu, - oświadczenie o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunkówudziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich - oświadczenie o korzystaniu przywykonywaniu zamówienia z podwykonawców -zobowiązanie innego podmiotu, nazasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnychzasobów na potrzeby realizacji zamówienia

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celupotwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumentywystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapotwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli wkraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejscezamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którychmowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczeniewykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, luboświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przedorganem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcylub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawionenie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 2. Zaświadczenie właściwejterenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniejniż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należnościwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jakwyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniempodatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymiodsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonaniadecyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, niewydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentemzawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miałdotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym alboorganem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibęlub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3)Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przedupływem składania ofert. 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowegopotwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione niewcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokumentpotwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym wsprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wszczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione wkraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająceodpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczeniespołeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawiespłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnościuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli wkraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejscezamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którychmowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczeniewykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, luboświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przedorganem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcylub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawionenie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1.Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na któryZamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).2.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) Wprzypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwegorejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b)W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przezupoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, doreprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3. Oświadczenie oprzynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wyżejwymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowejZamawiającego (http://www.zim.wroc.pl/przetargi.html) wykaz złożonych w danympostępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1 000,00 zł


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty brutto60,00
  Doświadczenie zawodowe koordynatora 15,00
  Doświadczenie zawodowe ogrodnika 15,00
  Zatrudnienie osób młodocianych lub niepełnosprawnych lub bezrobotnych10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określono we wzorze umowy
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-28, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Zarząd Inwestycji Miejskich
  53-135 Wrocław, Januszowicka 15 a
  tel.: 713 607 356
  fax.: 071 360 73 31
  email: Wyślij email
  http://www.zim.wroc.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z stolarstwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 18655 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.