google

  stolarstwo, drewno, meble

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 24.06.2019
  1 USD
  3.7360
  -0.0345
  1 EUR
  4.2538
  -0.0084
  1 CHF
  3.8259
  -0.0122
  1 GBP
  4.7558
  -0.0241
  1 RUB
  0.0594
  -0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie termomodernizacji i poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zlokalizowanego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2019-03-11

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 523674-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Wykonanie termomodernizacji i poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zlokalizowanego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Umowa nr RPLU.05.02.00-06-0048/17-00 o dofinansowanie projektu ,,Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowanego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie."

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 18960000000000, ul. ul. Akademicka  13 , 20-950  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073, e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.
  Adres strony internetowej (URL): https://www.up.lublin.pl/zamowienia
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  uczelnia publiczna

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://www.up.lublin.pl/zamowienia


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  forma pisemna
  Adres:
  Sekcja ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13 pokój 55, 20-950 Lublin


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie termomodernizacji i poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zlokalizowanego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie
  Numer referencyjny: AZP/PNO/4/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie termomodernizacji i poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowanego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, który zawiera:a) projekt wykonawczy - architektura,b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w branży budowlanej,c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej,d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w branży elektrycznej,e) projekt wykonawczy - branża elektryczna, f) projekt wykonawczy - branża sanitarna,g) przedmiar robót w branży budowlanej nr 01/01/2019, h) przedmiar robót w branży budowlanej nr 02/01/2019, i) przedmiar robót w branży sanitarnej,j) przedmiar robót w branży elektrycznej.2. Jakość użytych materiałów:1/ użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,2/ w przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, jakości liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. W przypadku zaoferowania 36 miesięcznego terminu gwarancji jakości Wykonawca otrzyma 0 pkt. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu gwarancji niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty wg wzoru opisanego w SIWZ. Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 60 m-cy, w przypadku zaoferowania dłuższego terminu Zamawiający do obliczenia punktów w kryterium przyjmie termin gwarancji 60 miesięcy.4. Zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawców wykonujących roboty budowlane:Na podstawie art. 29 ust 3a w związku z art. 36 ust 2 pkt 8 a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności:Branża budowlana:Wykaz czynności wymagających umów o pracę w branży budowlanej:- roboty pokrywcze, izolacyjne oraz montażowe dot. obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,- roboty ociepleniowe, tynkarskie i malarskie,- roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej,- roboty murarskie i okładzinowe,- roboty brukarskie.Branża sanitarna:Wykaz czynności wymagających umów o pracę w branży sanitarnej:- demontaż rurociągów instalacji c.o. wraz z osprzętem, - demontaż kotłów c.o.,- montaż rurociągów i osprzętu instalacji c.o. i węzła cieplnego,- próby szczelności zmontowanych instalacji,- montaż izolacji termicznej na rurociągach,- wykonanie rozruchów technologicznych,Branża elektryczna:Wykaz czynności wymagających umów o pracę w branży elektrycznej:- montaż rozdzielni głównej,- demontaż i montaż opraw oświetleniowych,- wykonywanie instalacji węzła cieplnego,- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,- wykonanie instalacji odgromowej.

  II.5) Główny kod CPV: 45443000-4
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45421100-5
  45321000-3
  45410000-4
  45310000-3
  45332200-5
  45331100-7
  09332000-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 2086773,47
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

  II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest Pani Anna Buchlińska, tel. 81 445-68-68,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie: Wykonanie termomodernizacji i poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zlokalizowanego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie, znak sprawy: AZP/PNO/4/2019,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp"; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:a) jedną robotę budowlaną (w ramach jednej umowy o roboty budowlane) o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych) zawierającą w swoim zakresie następujące roboty: - docieplenie budynku/ budynków - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - wykonanie instalacji elektrycznej lub b) dwie roboty budowlane (w ramach dwóch umów o roboty budowlane) o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każda (słownie: jeden milion złotych) zawierające w swoim zakresie następujące roboty:- docieplenie budynku/ budynków - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - wykonanie instalacji elektrycznej oraz2) posiada kadrę kierowniczą posiadającą kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami budowlanymi branżowymi tj.a/ kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi,b/ kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b/ kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: 1/ w przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 2/ osoby posiadające uprawnienia budowlane powinny posiadać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub przepisów obowiązujących w tym zakresie w Unii Europejskiej.5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu składanym na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów wraz z ofertą przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).5.3.1. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.5.3.2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 5.3., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 5.3.5.3.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.5.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu składanym na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp. 5.5. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:5.5.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, będzie przeprowadzona według reguły ,,spełnia" - ,,nie spełnia", na podstawie dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży Zamawiającemu na jego wezwanie, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  6.1.4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.6.1.5. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4, 6.1.5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  6.1.2 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji, o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dowodów - inne dokumenty, na formularzu ,,Doświadczenie zawodowe" stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.6.1.3 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu ,,Potencjał kadrowy", stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć wraz z ofertą:1. Wypełniony formularz ,,Oferta Wykonawcy", zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 do SIWZ,3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy i do zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) albo notarialnie poświadczonej kopii.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału). Dokumenty i oświadczenia wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.6.6. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:6.6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.6.6.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1. 6.6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców,b) dokumenty, o których mowa w pkt.6.1.2, 6.1.3, 6.3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.6.6.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą poświadcza za zgodność z oryginałem odpowiednio Wykonawca lub te podmioty. 6.6.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23, natomiast warunki określone w ust. 5.2.3 mogą spełniać łącznie.6.6.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.6.6.7. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujące wspólnie (w tym spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy zł. 00/100).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PNO/4/2019.3.1. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert. 3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.1. Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Tak
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  Zamawiający przewiduje następujący sposób rozliczenia wynagrodzenia: 1/ Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT nie częściej niż jeden raz w miesiącu za miesiąc poprzedni. Suma faktur nie może przekroczyć 85 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 umowy, 2/ podstawą zapłaty faktury VAT jest protokół wykonania i odebrania kolejnych, skończonych elementów robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia, podpisany przez inspektorów nadzoru oraz Wykonawcę, 3/ faktura końcowa w wysokości co najmniej 15 % wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy. Suma faktur , o których mowa w pkt. 1 umowy i faktury końcowej nie może przekraczać kwoty wynagrodzenia kosztorysowego brutto Wykonawcy ustalonego w ust. 1 niniejszej umowy.W przypadku stwierdzenia przy odbiorze częściowym lub końcowym usterek, każdorazowo faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu.


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty brutto60,00
  Termin gwarancji jakości 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1/ terminu wykonania umowy w przypadku:a/ opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, o ilość dni równą liczbie dni opóźnienia,b/ opóźnienia Zamawiającego w przeprowadzeniu prawidłowo zgłoszonego przez Wykonawcę odbioru końcowego robót,c/ wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności: katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu, 2/ wysokości wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1 w przypadku:a/ wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) - od dnia wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT) i w zakresie zmiany tej stawki, b/ wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c/ zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. Warunkiem dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. 3. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie 30 dni licząc od dnia skierowania wniosku, o którym mowa w ust. 2 jednak nie wcześniej , niż po upływie 30 dni licząc od dnia wprowadzenia odpowiednio: - nowych stawek podatku od towarów i usług (VAT), - nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, - nowych zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a,b,c nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-26, godzina: 13:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel.: 81 4456603, 4456073
  fax.: 81 4456730
  email: Wyślij email
  http://https://www.up.lublin.pl/zamowienia
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z stolarstwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 18281 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.