google

  stolarstwo, drewno, meble

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 22.03.2019
  1 USD
  3.7948
  0.0367
  1 EUR
  4.2894
  0.0024
  1 CHF
  3.8079
  0.023
  1 GBP
  4.9700
  0.0197
  1 RUB
  0.0592
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Awaryjna dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego o łącznej powierzchni ok. 70 m2 dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2018-11-06

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 644525-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.

  Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie: Awaryjna dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego o łącznej powierzchni ok. 70 m2 dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, krajowy numer identyfikacyjny 365421894, ul. Karola Miarki   9 , 43-190  Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 510219434, e-mail zamowienia@cuw.mikolow.eu, faks .
  Adres strony internetowej (URL): http://cuwmikolow.bip.net.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://www.cuwmikolow.bip.net.pl/?c=316


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://www.cuwmikolow.bip.net.pl/?c=316


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  ul. Karola Miarki 9 , 43-190 Mikołów


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Awaryjna dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego o łącznej powierzchni ok. 70 m2 dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie
  Numer referencyjny: CUW/PN/89/2018/ZGL
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest awaryjna dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego o łącznej powierzchni ok. 70 m2 dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie2.Zakres rzeczowy obejmuje:2.1. Awaryjny zakup, dostawa oraz wymiana zużytej technicznie stolarki budowlanej na okna PCV o łącznej powierzchni ok. 70 m2.2.2.Awaryjny zakup, dostawa oraz montaż nawiewników higrosterowanych - około 29 szt. Podana powierzchnia stolarki okiennej oraz ilość nawiewników stanowi jedynie wartość szacunkową. Zamawiający będzie zgłaszał konieczność wymiany okna w stanie awaryjnym w miarę potrzeb.2.3.Transport okien na miejsce zabudowy2.4.Demontaż starych okien2.5.Roboty tynkarskie związane z naprawą ościeży, w przypadku wymiany okien w budynkach docieplonych, uszkodzone ościeża zewnętrzne należy odmalować w kolorze elewacji.2.6.Zakup wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia2.7.Wywóz starych okien i gruzu oraz złożenie ich na wysypisku2.8.Roboty porządkowe oraz towarzyszące związane z realizacją zadania2.9.Montaż nie będzie obejmował parapetów2.10.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej, która stanowi załącznik do siwz.2.11. Zamawiający szacuje, że około 22% wymienianej stolarki stanowić będą okna nietypowe.3.Zabudowana stolarka posiadać musi co najmniej następujące cechy:a) Kolor biały (Zamawiający przewiduje, że wymiana okien w kolorze brązowym od zewnątrz może stanowić około 10-15 % całości zamówienia) wykonana z tworzywa PCV.b) Wkłady okienne ze szkła nisko emisyjnego, trzyszybowe, wyposażone w ramkę dystansową o zwiększonej izolacji termicznej (ciepła ramka międzyszybowa). c) Stolarka okienna z profili ram i skrzydeł min. 5 komorowych.d) Głębokość profili okien >= 70 mm. Głębokość zachowana dla ram, skrzydeł i słupków.e) Profile okien wzmocnione wkładami ze stali ocynkowanej o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm.f) Słupki stałe montowane mechanicznie.g) Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw<=1,1 W/(m2K)h) Okucia renomowanych firm (jednorodne). Wszystkie skrzydła rozwieralne, w każdym oknie jedno skrzydło uchylno-rozwieralne posiadające mikrowentylację, blokadę błędnego położenia klamki, podnośnik skrzydła. Uchył minimum 80 mm.i) Okna wyposażone w nawiewnik higrosterowany, dwustrumieniowy z możliwością przymknięcia o przepływie powietrza: 5-35 m3/h (według wykazu stanowiącego załącznik nr 1) j) Dla weryfikacji zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego, Zamawiający zastrzega możliwość rozcięcia profili ram, skrzydeł, słupków celem sprawdzenia.k) Podział okien należy zachować tj. podział montowanej stolarki okiennej powinien być zgodny z podziałem okien już istniejących (w danym pionie). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do zastosowania podziału okna Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu i konsultacji z zamawiającym. UWAGA !Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca zobowiązany jest dokonać dokładnych pomiarów stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany. 4.Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru.5. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie , na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.6.Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót.7.Na wykonane przez siebie prace oraz zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić minimum 5 letniej gwarancji.8. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kopię uprawnieńbudowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej,zgodnie z postawionymi warunkami udziału w postępowaniu9.Miejsce wykonywania robót budowlanych: Mikołów, budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Lokalowej (dokładne adresy będą na bieżąco zgłaszane Wykonawcy w trakcie bieżącego roku).

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45421000-4
  45421130-4
  25234100-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe: Terminy wykonania zamówienia a)Okres realizacji od chwili podpisania umowy do końca grudnia 2018 r. (w miarę potrzeb) lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie umowy (w takim wypadku umowa wygasa z datą wyczerpania tych środków).b)pomiar i zabezpieczenie okna najpóźniej w dniu następnym od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego,c)montaż w terminie do 20 dni w przypadku okien typowych i 30 dni w przypadku okien nietypowych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności awaryjnej wymiany okien,

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli :a) dysponują min. 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności konstrukcyjno-budowlanejb) potwierdzi wykonanie , min. 2 robót ogólnobudowlanych (w tym dotyczących dostawy wraz z wymianą stolarki okiennej) o wartości min. 25.000,00zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;Zgodnie z przepisem art.23 ust 5 ustawy Pzp w przypadku Konsorcjum lub w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, należy wykazać, iż przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum lub podmiot , na którego zdolność w tym zakresie powołuje się Wykonawca , samodzielnie spełnia warunek dotyczący wykonania w/w robót budowlanych - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  a. Wykazu osób, skierowanych, przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.b. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - zgodnie z załącznikiem nr 6
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa stosownie do treści art.24 ust.11 (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  Okres gwarancji 20,00
  Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:a) Zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w zakresie zmiany stawki podatku VAT na asortyment objęty przedmiotem zamówienia, b) Przedłużenia terminów umownych, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć takich jak:- niesprzyjające warunki atmosferyczne;- działania siły wyższej takiej jak w szczególności klęska żywiołowa, powódź, strajki generalne lub lokalne, lub innej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót;- zmiany obowiązującego prawa mającego wpływ na termin realizacji umowy;- niezawinione, nieumyślne czynności Zamawiającego, które spowodowały opóźnienie w możliwości realizowania przedmiotu zamówienia, niezależne od Wykonawcy;c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-21, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Oferta musi być złożona w języku polskim
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:Łączna cena oferty brutto - 60 pkt. = 60%Okres gwarancji - 20 pkt. =20% Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna- 20 pkt. =20%1.1 Przy ocenie kryterium ,,Cena" zostanie wykorzystany wzór: A = Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium ,,Cena" wynosi 60 pkt.1.2 Ocena kryterium ,,okres gwarancji"- 20 pktPunkty zostaną przyznane w następujący sposób:za 5 letni okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały - 0 pkt.za 6 letni i dłuższy okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje 20 pkt( okres gwarancji należy podać w pełnych latach )W przypadku wskazania mniejszego okresu gwarancji niż 5 lat, lub nie wskazania żadnego okresu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, nawet jeśli wykonawca poda dłuższy okres gwarancji.1.3.Ocena kryterium ,,Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna"Punkty zostaną przydzielone następująco:Za współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 1,1>Uw>=0,9 W/(m2K) - 20pktza współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw=1,1 W/(m2K) - 0 pktWspółczynnik przenikania ciepła dla całego okna należy zaokrąglać do pełnych części dziesiętnych (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć np. 1,03 zaokrąglimy do 1,0, a powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę np. 1,05 zaokrąglimy do 1,1). Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy współczynnik przenikania ciepła dla całego okna będzie większy niż 1,1 W/(m2K) lub gdy nie zostanie wskazany.W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punktywedług następującej zasady:CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z kryteriami poza cenowymi wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktówWyjaśnienia : CN - cena oferty najtańszej CO - cena oferty badanej

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
  43-190 Mikołów, Karola Miarki 9
  tel.: 510219434
  email: Wyślij email
  http://http://cuwmikolow.bip.net.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z stolarstwo.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 278305 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.